دوره و شماره: دوره 2، شماره 6 - شماره پیاپی 12، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-200 

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

ارائه مدل داستان‌سرایی برند سبز در صنایع غذایی(مطالعه موردی: صنایع غذایی سحر همدان)

صفحه 1-20

گلنار شجاعی باغینی؛ سمیه عشوری