تأثیر سبک های یادگیری و ساختار دانش بر عملکرد فروش (مورد مطالعه: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور تهران،تهران ،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک­های یادگیری و ساختار دانش بر عملکرد فروش (مورد مطالعه: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو) انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و نظر شیوه­ی جمع­آوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش 103 نفر از کارکنان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از یک جامعه­ی 120 نفری به‌ عنوان نمونه­ی آماری به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت تأیید روایی آن، از روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد و برای پایایی آن آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده­ها با نرم­افزار  SPSS20 و SMARTPLS  انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد: سبک­های یادگیری بر عملکرد فروش در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأثیر معناداری دارد. ساختار دانش بر عملکرد فروش در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأثیر معناداری دارد. سطح یادگیری کارکنان بر حمل و نقل محصول در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأثیر معناداری دارد.. عمق یادگیری کارکنان بر هزینه­های مصرف­کننده در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأثیر معناداری دارد. دانش عمودی کارکنان بر هزینه­های مصرف­کننده در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأثیر معناداری دارد. دانش افقی کارکنان بر هزینه­های مصرف­کننده در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of learning styles and knowledge structure on sales performance (Case Study: Chadelmu Mining and Industrial Company

نویسنده [English]

  • samira rahmani
Master of Business Management, Tehran Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of investigating the impact of learning styles and knowledge structure on sales performance (Case Study: Chadelmu Mining and Industrial Company) was conducted. This study is descriptive-follow-up in terms of practical purpose and opinion of data collection. In this study, 103 employees of Chadelmu Mining and Industrial Company from a 120 community were selected as a statistical sample by random sampling. The questionnaire was used to conduct this study, which was used to confirm its validity, formal validity and convergent validity and divergent validity, and Cronbach's alpha and the combined reliability coefficient were used to confirm its validity. Data analysis was done with SPSS20 and SmartPls software. The results of the study showed that learning styles have a significant impact on sales performance in Chadermo Mining and Industrial Company. The structure of knowledge has a significant impact on sales performance in Chadelmu Mining and Industrial Company. Employee learning level has a significant impact on product transportation in Chadelmu Mining and Industrial Company. Employee learning depth has a significant impact on the cost of consumer and industrial company Chadermlu. The vertical knowledge of the staff has a significant impact on the cost-consuming costs in the Chadelmu Mining and Industrial Company. The horizontal knowledge of employees has a significant impact on the costs of consumer and industrial company Chadelmu.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Styles
  • Knowledge Structure
  • Sales Performance
  • Chadelmu Mining and Industrial Company