فراخوان دریافت مقاله در زمینه شماره های قبلی

با عنایت به اهمیت نشر علمی مطالب جدید و تازه در حوزه بازرگانی، از کلیه علاقمندان و پژوهشگران حوزه بازرگانی در این مجاه، درخواست می شود مقالات خود با محتوا و زمینه مقالات نشر یافته در این مجله ، نگارش و ارسال نمایند، بدیهی است این گونه مقالات خارج از نوبت داوری، داوری خواهد شد.

 

با تشکر

دکتر محمدامین ترابی

مدیرمسئول