نقش چابکی در سازمان شهرداری ها(مورد مطالعه شهرداری استان فارس)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارمند شهردای حسن آباد

چکیده

سرعت فزاینده تغییرات فن آورانه، از یک سو، و تغییر ماهیت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت بین سازمان ها، از سوی دیگر، باعث شده است که سازمان ها به شدت به دنبال کسب مزیت های رقابتی جدید برای برتری بر رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان باشند. در این موضوع، به نظر می رسد که حرکت به سوی ایجاد سازمان هایی که از سرعت و انعطاف پذیری بالایی در پاسخ محیط متغیر، ناپایدار و پیش بینی ناپذیر برخوردارند راه حلی جدید و حیاتی است. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام «چابکی سازمانی» به دست می آید. از سوی دیگر مطالعات نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی چابک همچون شهرداری ها در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان و همترازان خود نرخ موفقیت فزاینده‌ای بدست می‌آورند..  ازاین رو، این مقاله به دنبال تعیین ارزش و اهمیت چابکی سازمانی به مثابه محور اساسی سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری سازمانی در مقابل تغییرات ایجادشده در سازمان شهرداری های استان فارس است. بدین منظور، مبانی نظری چابکی سازمانی و سازمان های چابک به صورت عمیق بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان های سنتی نمی توانند به نیازهای مشتریان و تغییر و تحولات محیط پیرامون خود پاسخ به موقع بدهند؛ در وهله بعد، این امر تداوم حیات آنها را غیر ممکن می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Agility in the Organization of Municipalities (Case Study of Fars Province Municipality)

نویسنده [English]

  • zohre afzali
master of Public Administration and employee of Hassanabad Municipality
چکیده [English]

The increasing speed of technological change, on the one hand, and the changing nature of customer demand and intensification of competition between organizations, on the other hand, has led organizations to seek new competitive advantages to excel competitors and better meet customer needs. To be. In this regard, it seems that moving towards creating organizations that have high speed and flexibility in responding to changing, unstable and unpredictable environments is a new and vital solution. Achieving such goals is achieved through a new concept called "organizational agility". On the other hand, studies show that agile government organizations such as municipalities achieve increasing success rates in implementing transformational measures towards their peers and peers. Therefore, this article seeks to determine the value and importance of organizational agility as a key axis of response speed. And organizational flexibility in the face of changes in the organization of municipalities in Fars province. For this purpose, the theoretical foundations of organizational agility and agile organizations have been studied in depth. According to the results of this study, traditional organizations can not respond to customer needs and changes in the environment in a timely manner; In the latter case, it makes their survival impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • staff
  • municipality