ارائه مدل داستان‌سرایی برند سبز در صنایع غذایی(مطالعه موردی: صنایع غذایی سحر همدان)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود ، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود ، ایران

چکیده

موج عظیم محیط گرایی و گرایش های سبز در چند دهه اخیر، محققین بسیاری از حوزه ها را به مطالعه و تفحص در حیطه محیط زیست و فعالیت های سبز واداشته است. داستان برند نقش مهمی در کمک به مصرف کنندگان در درک برند می نمایند. این پژوهش کیفی  با هدف شناسایی مولفه های داستان سرایی برند سبز با استفاده از نظریة داده بنیاد  انجام گرفته است. به این منظور  از نظرهای  خبرگان شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد شرکت سحر همدان طی  مصاحبه ای باز انجام گرفت. ابتدا مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شد و از دل آنها مقوله هایی به دست آمد. سپس در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد و در مرحلة کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شد.  در نهایت مدل داستان سرایی برند سبز را در صنایع غذایی سحر همدان را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a green brand storytelling model in the food industry (Case Study: Sahar Hamedan Food Industries)

نویسندگان [English]

  • golnar Shojaei Baghini 1
  • Somayeh Ashouri 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 PhD students in Business Management, Marketing Orientation, Shahroud Azad University, Shahroud,
چکیده [English]

The huge wave of environmentalism and green trends in recent decades has led researchers in many fields to study and explore the field of environment and green activities. Brand stories play an important role in helping consumers understand the brand. This qualitative research has been conducted with the aim of identifying the components of green brand storytelling using the data theory of the foundation. For this purpose, in the opinion of experts, including university professors and senior managers of Sahar Hamedan Company, an open interview was conducted. First, a set of basic themes was collected during the coding process and categories were obtained from them. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories was determined in the form of coding paradigm and in the selective coding stage, each component of the coding paradigm was described. Finally, Sahar presents the green brand storytelling model in Sahar Hamedan food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green brand storytelling
  • active green industries
  • data foundation