شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری سیستم بهایابی بر TD-ABC در صنایع سنگ استان فارس

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارمند شهردای حسن آباد

چکیده

توجه به عامل برنامه ریزی و تعیین اهداف سازمان بدون توجه به عامل بهایابی عملاً امری ناممکن می باشد. میزان دسترسی به اهداف و برنامه های سازمان و فرآیندهای آن به تنهایی گویای عملکرد بهره وری سازمان ها نمی باشد.  هدف اصلی در این پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع به کارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در صنایع سنگ استان فارس می باشد. آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه که شامل 6 معیار می‌باشد که با استفاده از 23 سؤال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. جامعه آماری تحقیق از مدیران مالی و سرپرست حسابداری صنایع سنگ استان فارس  تشکیل شده که با استفاده از فرمول کوکران112  نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی،  نمونه مورد نظر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش t تک نمونه و برای رتبه بندی عوامل از نرم افزار تاپسیس استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از این است از بین 6 عامل مربوط به نبود فرهنگ لازم در مدیران برای تغییر تکنیک های جدید بهای تمام شده، آشنا نبودن مدیران با تکنیک های نوین بهایابی، نبود زمان سنجی واقعی برای هر یک از محصولات، نبود سامانه اطلاعاتی مناسب همراه با افزایش هزینه های آن، پایین آمدن پرداخت حق بهره وری کارکنان، نبود بازارهای رقابتی برای محصولات عوامل مربوط به آشنا نبودن مدیران با تکنیک های نوین بهایابی مهمترین و با اهمیت ترین عامل و نبود بازارهای رقابتی برای محصولات کم اهمیت ترین عامل قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the barriers to using the pricing system on TD-ABC in the stone industry of Fars province

نویسنده [English]

  • zohre afzali
master of Public Administration and employee of Hassanabad Municipality
چکیده [English]

It is practically impossible to pay attention to the planning factor and determine the goals of the organization without considering the costing factor. The degree of access to the goals and programs of the organization and its processes alone does not indicate the productivity performance of organizations. The main purpose of this study is to identify and rank the barriers to using a pricing system based on chronological activity in the stone industry of Fars province. Subjects were asked through a questionnaire that includes 6 criteria that were examined using 23 questions. The statistical population of the study consists of financial managers and the head of accounting of stone industries in Fars province, which was determined using Cochran's formula of 112 samples and the selected sample was selected using random sampling method. One-sample t-method was used to test the hypotheses and TOPSIS software was used to rank the factors. The results indicate that among the 6 factors related to the lack of necessary culture in managers to change new costing techniques, managers' unfamiliarity with new pricing techniques, lack of real timing for each product, lack of appropriate information system With rising costs, declining pay for employee productivity, lack of competitive markets for products, factors related to managers' unfamiliarity with new costing techniques are the most important and important factors, and lack of competitive markets for products is the least important factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time-based activity-based costing
  • identifying barriers to TDABC deployment