دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 8، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-200 

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

مطالعه نقش داستان‌سرایی در بازاریابی دیجیتال

صفحه 38-49

ارکیده حامدی؛ حسن غلامی


درآمدی بر اهمیت فرآورده‌ها و مشتقات محصولی میوه انار برای مدیریت مسائل انسانی

صفحه 99-109

عباس قاسم زاده؛ حسین حسین تقدیسی همتایان دخت؛ محمدرضا بابا نتاج کبوتردانی،؛ شهرام فرخی پور