ارائه مدل علی مسئولیت اجتماعی سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی(مورد مطالعه: شرکت های صنعتی شهر تهران در سال 99)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد. مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی مسئولیت اجتماعی سازمان با تاکید بر نقش تعهد سازمانی در شرکت های صنعتی شهر تهران در سال 99 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های صنعتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و از بین اعضای جامعه 200 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. سنجش اخلاق مدیران از پرسشنامه کرم دخت(1390)، عملکرد سازمانی از پرسشنامه مدل اچیو که توسط رحمانی و رجب دری (1395)، مسئولیت اجتماعی از پرسشنامه گیو هیومین و کریس ریان (2011)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و تعهد سازمانی میر و آلن (1997) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار IBM AMOS 24 استفاده شد. نتایج پس از برازش مدل ارائه گردید. نتایج نشان داد تعهد سازمانی بر مسئولیت اجتماعی سازمانی تأثیر دارد(003/0=p). همچنین نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی و اخلاق مدیران بر مسئولیت اجتماعی از طریق تعهد سازمانی تأثیر دارند(001/0=p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting The Causal Model Of Social Responsibility Of The Organization With Emphasis On The Role Of Organizational Commitment (Case Study: Industrial Companies In Tehran In 1999)

نویسنده [English]

  • fahime ali
Masters student. Business Management, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to present the causal model of organizational social responsibility with emphasis on the role of organizational commitment in industrial companies in Tehran in 1999. The statistical population of this research is all industrial companies in Tehran. Sampling method is available by sampling and 200 members of the community were selected as sample members. Measuring managers' ethics from Karam Dokht (2011) questionnaire, organizational performance from Achio model questionnaire by Rahmani and Rajab Dori (2016), social responsibility from Guy Hume and Chris Ryan (2011), Denison's organizational culture (2000) and Mir commitment to organizational commitment And Allen (1997) were used. IBM AMOS 24 software was used for data analysis. The results were presented after fitting the model. The results showed that organizational commitment has an effect on organizational social responsibility (p = 0.003). The results also showed that organizational culture, organizational performance and ethics of managers affect social responsibility through organizational commitment (p = 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational social responsibility
  • organizational commitment
  • manufacturing companies