مطالعه بازاریابی عصبی با رویکرد مروری

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

گروه مدیریت/دانشکده مدیریت/دانشگاه پیام نور تهران غرب/تهران/ایران

چکیده

اصطلاح بازاریابی عصبی در اواخر دهه 90 قرن گذشته شروع به شکل گیری کرد. این رشته ای است که دانش را از رشته های مختلف مانند عصب شناسی، روانشناسی، بازاریابی و جامعه شناسی ترکیب می کند. بازاریابی عصبی دانشی است در مورد پردازش اطلاعات و تصمیمات اتخاذ شده توسط انسان و بررسی نحوه ارتباط کسب و کارها با مغز در جزئیات یک مجله علمی به بازاریابی عصبی را اینگونه تعریف کرده است: «به احتمال زیاد سهم روش‌های علوم اعصاب در درک رفتار انسانی مرتبط با بازاریابی قابل توجه است».ماهیت بازاریابی عصبی درک بهتر و شناخت روش تفکر مصرف کننده، احساسات، پیشنهادات یا ارزش ترجیحی آنهاست. بازاریابی عصبی در زمینه های مختلفی مانند نوآوری، اصلاح محصول، استراتژی قیمت گذاری، ایجاد ترکیب ارتباطی و موارد دیگر کاربرد خود را پیدا می کند. هدف از بازاریابی عصبی درک بهتر و خواندن نیازها، انگیزه ها یا ارزش های مشتری است. این نوعی پیش بینی رفتار مصرف کننده و پاسخ آنها به محرک های خاص است. بنابراین، بازاریابی عصبی به عنوان حوزه های علمی جدید بازاریابی ظهور کرده است که با واکنش ناخودآگاه مصرف کنندگان در ارتباط با مواد بازاریابی مانند برندها، محصولات و خطوط تولید سروکار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study Of Neural Marketing With A Review Approach

نویسنده [English]

  • Mostafa Basereh
Management department/Management Faculty /payam Noor University/Tehran/Iran
چکیده [English]

اصطلاح بازاریابی عصبی در اواخر دهه 90 قرن گذشته شروع به شکل گیری کرد. این رشته ای است که دانش را از رشته های مختلف مانند عصب شناسی، روانشناسی، بازاریابی و جامعه شناسی ترکیب می کند. بازاریابی عصبی دانشی است در مورد پردازش اطلاعات و تصمیمات اتخاذ شده توسط انسان و بررسی نحوه ارتباط کسب و کارها با مغز در جزئیات یک مجله علمی به بازاریابی عصبی را اینگونه تعریف کرده است: «به احتمال زیاد سهم روش‌های علوم اعصاب در درک رفتار انسانی مرتبط با بازاریابی قابل توجه است».ماهیت بازاریابی عصبی درک بهتر و شناخت روش تفکر مصرف کننده، احساسات، پیشنهادات یا ارزش ترجیحی آنهاست. بازاریابی عصبی در زمینه های مختلفی مانند نوآوری، اصلاح محصول، استراتژی قیمت گذاری، ایجاد ترکیب ارتباطی و موارد دیگر کاربرد خود را پیدا می کند. هدف از بازاریابی عصبی درک بهتر و خواندن نیازها، انگیزه ها یا ارزش های مشتری است. این نوعی پیش بینی رفتار مصرف کننده و پاسخ آنها به محرک های خاص است. بنابراین، بازاریابی عصبی به عنوان حوزه های علمی جدید بازاریابی ظهور کرده است که با واکنش ناخودآگاه مصرف کنندگان در ارتباط با مواد بازاریابی مانند برندها، محصولات و خطوط تولید سروکار دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nervous marketing
  • human
  • marketing
  • product
  • strategy
  • purchase