عوامل موثر بر رفتار خریداران و تاثیر خلاقیت و نوآوری در بازاریابی صنعتی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد. مدیریت ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نورواحد ورامین، ورامین، ایران.

چکیده

تعهد در روابط بین خریدار و فروشنده صنعتی یک مبحث مهم در حوزه بازاریـابی رابطـه منـد اسـت . از جمله منافعی که بازاریابان از تعهد شرکت های خریدار صنعتی کسب می کنند ، بـروز رفتارهـای مطلـوب آنان است که به کاهش هزینه ها و افزایش سود شرکتهای فروشنده منجر می شود. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد خریدار در بازارهـای صـنعتی و تـأثیر تعهـد روی رفتار خریدار و تاثیر خلاقیت و نوآوری در بازاریابی صنعتی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای، از نظر روش توصـیفی و از نظر محتوا از نوع همبستگی و علی است . یافته های پژوهش نشان میدهد که::با ارائه خدمات اضافی و غیر رسمی، تعهد خریدار صنعتی افزایش پیدا می کند.با افزایش تعهد خریدار، رفتار خرید مطلوب خریدار افزایش پیدا می کند.با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، سود فروشنده افزایش پیدا می کند.با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، هزینه فروشنده کاهش پیدا می کند.بنابر یافته های پژوهش پیشنهاد می شـود مـدیران بـه تعهـد خریـداران اهمیـت داده و بـرای افـزون کردن تعهد آنان خدمات اضافی و غیررسمی ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Buyers' Behavior And The Impact Of Creativity And Innovation In Industrial Marketing

نویسنده [English]

  • شاکری shakery
Masters student. Business Management, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Commitment in the relationship between the buyer and the industrial seller is an important issue in the field of relationship marketing. One of the benefits that marketers derive from the commitment of industrial purchasing companies is the emergence of their favorable behaviors that lead to reduced costs and increased profits of selling companies. This study examines the factors affecting buyer commitment in industrial markets and the effect of commitment on buyer behavior and the impact of creativity and innovation in industrial marketing. The present research is applied-developmental in terms of descriptive method and correlational and causal in terms of content. Findings show that :: by providing additional and informal services, industrial buyer commitment increases. With increasing buyer commitment, the buyer's favorable buying behavior increases. By increasing the buyer's favorable buying behavior, the seller's profit increases. According to the research findings, it is suggested that managers pay attention to buyers' commitment and provide additional and informal services to increase their commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • innovation
  • buyer-seller relationship
  • buyer commitment