دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-200 

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

شاخص های مهم در مدیریت مالی و مروری بر مدل سازی آنها

صفحه 1-7

مهدی میری آغمیونی