بررسی تأثیر شرایط رقابتی و ابهام شرکتی بر تازه واردان بازار سرمایه (مورد مطالعه : کاربران کارگزاری مفید )

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

‍۱دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

شاخص بورس کارگزاران (بعنوان مثال کارگزاری مفید)  در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مبنای تصمیم­گیری معامله­گران به‌ویژه تازه­واردان در بازار سرمایه است و به‌همین‌دلیل مبنای جستجوهای اینترنتی افراد است. بررسی جستجوهای اینترنتی براین‌مبنا می­تواند الگوهای رفتاری گارگزاران در بازار بورس و شرایط رقابتی و ابهام شرکتی را توصیف و امکان پیش­بینی آنها را فراهم آورده و داده­هایی را فراهم می­کند که ازطریق تجزیه‌وتحلیل آنها می­توان به شرایط رقابتی و ابهامات شرکتی دست یافت. در این پژوهش از دو شاخص « شرایط رقابتی و ابهام شرکتی تازه واردان » و «کاربران کارگزاری مفید » استفاده شده است . روش پژوهش حاضر از نظر هدف نظری و از نظر ماهیت ، تفسیری – تحلیلی است . این تحقبق برگرفته از مطالعات مروری می باشد و اطلاعات آن از طریق کتابخانه ای جمع آوری شده است .با تحلیل داده‌های حاصل از بخش کیفی، روابط بین این دو شاخص در کشورها، تبیین و راهکارهایی  در زمینه شرایط رقابتی و ابهام شرکتی در  بازار بورس و سهامداران کارگزارن مفید  ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of competitive conditions and company ambiguity on capital market newcomers

نویسنده [English]

  • Farshad Bazarganzadeh
Master's student, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The brokerage index (for example, useful brokerage) in many countries, including Iran, is the basis for trading decisions of traders, especially newcomers to the capital market, and for this reason is the basis of Internet searches. An examination of Internet searches on this basis can describe the behavioral patterns of brokers in the stock market and competitive conditions and corporate ambiguity, and provide the possibility of predicting them and provide data that can be analyzed to determine the competitive conditions and The ambiguities of the company were achieved. In this study, two indicators of "competitive conditions and ambiguity of newcomers" and "useful brokerage users" have been used. The method of the present research is theoretical in terms of purpose and interpretive-analytical in terms of nature. This realization is taken from review studies and its information has been collected through a library. Shareholders provided useful brokers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive conditions
  • company ambiguity
  • useful newcomers
  • useful brokerage