بررسی ریسک نقدینگی در بانک های تجاری با رویکرد مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ،مدیریت،دانشگاه پیام نور ، واحد تهران غرب،تهران،ایران

چکیده

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک ها در بحران مالی اخیر در اقتصاد جهانی، اهمیت توجه به نقدینگی بانک های تجاری را به عنوان شاخصی که می تواند نشان دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد، دوچندان کرده است. ریسک نقدینگی یک ریسک تبعی است و می تواند از ریسک های عملیاتی، ریسک سیستم های اطلاعاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ ارز و ... نشأت بگیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک نقدینگی در بانک های تجاری است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، تفسیری-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد نواسانات متغیرهای بسیاری از جمله: تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر معناداری بر ریسک نقدینگی دارند و افزایش ریسک نقدینگی نیز باعث کاهش ثبات بانکی و بالا رفتن احتمال ورشکستگی بانک ها شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Liquidity Risk In Commercial Banks With A Review Approach

نویسنده [English]

  • Sare Nikoonahad
Master student, Management, Payame Noor University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bankruptcy and losses of many banks In the recent financial crisis in the global economy, the importance of paying attention to the liquidity of commercial banks as an indicator that can indicate the health and stability of the banking system has doubled. Liquidity risk is a subordinate risk and can arise from operational risks, information systems risk, credit risk, exchange rate risk, and so on. The purpose of this study is to investigate the factors affecting liquidity risk in commercial banks. The research method in the present study is interpretive-analytical and the tools used in this research have been library and documentary studies. The results of this study show that fluctuations in many variables such as: GDP, inflation rate, exchange rate and other macroeconomic variables have a significant effect on liquidity risk and increasing liquidity risk has reduced banking stability and increased the likelihood of bankruptcy of banks. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidity risk
  • commercial banks
  • credit risk
  • financial stability