مروری بر نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل (مورد مطالعه : شرکت پترودانیال)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

مهمترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. بنابراین آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی جهت بقای سازمان و کسب مزیت های رقابتی در حوزه فعالیت سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق مرور نقش سیستم آموزش ضمن خدمت بر ریزش پرسنل  شرکت پترودانیال طی سالهای 1395 تا 1400 میباشد. جامعه آماری در این تحقیق پرسنل واحد عملیات شرکت مذکور است و جهت گردآوری داده های مورد نیاز عمدتا از اطلاعات موجود در واحد منابع انسانی شرکت پترودانیال استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت آموزشهای ضمن خدمت بر کاهش میزان ریزش ناخواسته پرسنل شرکت پترودانیال میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An overview of the role of in-service training system on staff turnover Case study: Petrodaniel Company

نویسنده [English]

  • Dawood Taheri
MBA Student, Payam Noor University, West Tehran, Iran
چکیده [English]

The most important asset of any organization is the human resources of that organization. Therefore, training and empowering human resources for the survival of the organization and gaining competitive advantages in the field of activity of the organization is of particular importance. The purpose of this study is to review the role of in-service training system on the decline of Petrodanial personnel during the years 1395 to 1400. The statistical population in this study is the personnel of the company's operations unit and in order to collect the required data, mainly the information available in the human resources unit of Petrodaniel Company has been used. The results of this study show the positive effect of in-service training on reducing the amount of unwanted loss of Petrodanial personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff drop
  • manpower
  • in-service training
  • learning
  • manpower retention