تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی و دسترسی به خدمات مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی و دسترسی به خدمات مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 12 بانک به عنوان نمونه، طی بازه زمانی 1395-1399 انتخاب گردید. داده‌های پژوهش از صورت های مالی درج شده در سایت های بورسی و بانکی استخراج و مورد سنجش قرار گرفت؛ سپس به روش آماری رگرسیون بر اساس داده های پنل تجزیه و تحلیل انجام شد. باتوجه به تجزیه و تحلیل انجام شده، نتیجه فرضیه اول نشان داد که حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. نتیجه فرضیه دوم نیز حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار حاکمیت شرکتی بر دسترسی به خدمات مالی می باشد. هم چنین متغیرهای کنترلی اندازه و سن (عمر) در فرضیه اول و دوم مورد تایید واقع شدند اما متغیر اهرم مالی در فرضیه ها ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Corporate Governance on Financial Stability and Access to Financial Services in Banks Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • kamran poudat
Islamic Azad University, Qeshm Branch, Iran
چکیده [English]

This Research was conducted with the aim of the effect of corporate governance on financial stability and access to financial services in banks listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this study is all banks listed on the Tehran Stock Exchange, which was selected as a sample by the systematic elimination method of 12 banks during the period 2016-2020. Research data were extracted and evaluated from financial statements posted on stock exchange and banking sites; Then statistical regression was performed based on panel data. According to the analysis, the result of the first hypothesis showed that corporate governance has a direct and significant effect on financial stability. The result of the second hypothesis also indicates the direct and significant impact of corporate governance on access to financial services. Also, the control variables of size and age (life) were confirmed in the first and second hypotheses, but no significant relationship was observed between the financial leverage variables in the hypotheses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corporate Governance
  • Financial Stability
  • Access to Financial Services
  • Tehran Stock Exchange