بررسی تاثیر امنیت درک شده بر اعتماد الکترونیک و قصد استفاده عملیاتی با نقش میانجی نگرش استفاده و قصد رفتاری

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

علی رغم افزایش سطح آگاهی عامه مردم در مقایسه با دوران قدیم به عنوان یک عامل مؤثرمثبت در تحقق دموکراسی مستقیم ، انفجار جمعیت می باشد که به عنوان عاملی است که شرایط را برای تحقق آرمان دیرینه دموکراسی واقعی دشوار میکند..این پژوهش، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است..جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384نفر بدست آمده است. نتیاج تحقیق نشان داد که امنیت درک شده بر قصد رفتاری از طریق نقش میانجی نگرش استفاده در مشتریان بانک ملت منطقه یک تهران تاثیر معناداری دارد و همچنین اعتماد الکترونیک بر قصد رفتاری از طریق نقش میانجی نگرش استفاده در مشتریان تاثیر معناداری دارد.و طبق فرضیه سوم اصلی اعتماد الکترونیک بر قصد استفاده عملیاتی از طریق نقش میانجی قصد رفتاری در مشتریان بانک ملت منطقه یک تهران تاثیر معناداری دارد. و همچنین نگرش استفاده بر قصد استفاده عملیاتی از طریق نقش میانجی قصد رفتاری در مشتریان بانک ملت  تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Perceived Security on Electronic Trust and Operational Intention with the Mediating Role of Usage Attitude and Behavioral Intention)

نویسندگان [English]

  • seyedeh maasoumeh Ghamkhari 1
  • fatemeh saeedei rad 2
  • seied hadi jafar abadi 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the increase in public awareness compared to the old days as a positive factor in the realization of direct democracy, population explosion is a factor that makes the conditions for the realization of the long-standing ideal of real democracy difficult. The purpose of this study is to investigate the effect of perceived security on electronic trust and operational use intention with the mediating role of use attitude and behavioral intention of Bank Mellat branches in Tehran Region One. This research, in terms of purpose, is applied research. The sample required for the study was obtained using the Cochran's formula at a confidence level of 5% equal to 384 people. The results showed that perceived security has a significant effect on behavioral intention through the mediating role of usage attitude in customers of Bank Mellat, District 1 of Tehran, and also electronic trust has a significant effect on behavioral intention through the mediating role of usage attitude in customers. The main reason for electronic trust has a significant effect on the intention of operational use through the mediating role of behavioral intention in the customers of Bank Mellat, Region One of Tehran. Also, the attitude of use has a significant effect on the intention of operational use through the mediating role of behavioral intention in Bank Mellat customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived security
  • electronic trust
  • operational use inten