تاثیراستانداردسازی و سفارش‌سازی بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان با تعدیل‌گری رضایتمندی مشتری(مورد مطالعه: واحد بهره برداری ذخایر گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول)کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، گرایش تولید، دانشگاه آزاد یزد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، یزد، ایران

2 مدرس گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه دولتی قم ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی -بازاریابی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر

4 کارشناسی علوم آزمایشگاهی،واحد بوشهر،دانشگاه علوم پزشکی، بوشهر،ایران

چکیده

سفارشی که مبتنی بر استاندارد باشد، می‌توان از آن به عنوان تطبیق کیفیت به خدمات مورد انتظار نام برد.هدف از انجام این پژوهش، اندازه‌گیری تأثیر استانداردسازی و سفارش‌سازی بر کیفیت خدمات (فنی-کاربردی) و وفاداری مشتریان با نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی مشتریان واحد بهره برداری ذخایر گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی می‌باشد. نتایج حاصل از نرم‌افزار پی ال اس اسمارت 3 نشان می دهد که استاندارد سازی بر کیفیت فنی و کیفیت کاربردی تأثیر معناداری دارد، اما سفارش‌سازی بر کیفیت فنی و کیفیت کاربردی تأثیر معناداری ندارد، کیفیت کاربردی و کیفیت فنی بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری دارد، همچنین کیفیت کاربردی بر وفاداری مشتریان از طریق متغیر تعدیل‌گر رضایت‌مندی مشتریان تأثیر معناداری ندارد، اما کیفیت فنی بر وفاداری مشتریان از طریق متغیر تعدیل‌گر رضایت‌مندی مشتریان تأثیر معناداری دارد.سفارشی سـازی بـه توانمنـدی تولیـد کالا ی سفارشـی باکیفیت بالا بـرای یـک بـازار بالقوه اشـاره دارد ازآنجا که کیفیت می توانـد میـزان انعطاف پذیــری و پاســخگویی یــک شــرکت را ارتقــا دهــد و استانداردســازی، شــرکت را بــرای دســتیابی بــه اقتصــاد مقاومتی و پویا، توانمنــد می ســازد، بنابراین توجــه بــه هــر دو عامــل بــرای توســعه ی توانمنــدی سفارشی ســازی، الزم و ضــروری هســتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Conducting and Ordering on Customer quality and customer loyalty with customer satisfaction adjustment (Case Study: South Pars Fourth Gas Reserve Operation Unit)

نویسندگان [English]

  • sepideh khooshab 1
  • abbas ghasemzade 2
  • morteza dadgar 3
  • akbar fatemi 4
1 (Author) Masters, Industrial Management, Production Grade, Yazd Azad University, Faculty of Economics and Management, Yazd, Iran
2 Teacher of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management of Qom State University of Iran
3 MSc, Business Management -Market, Malayer Unit, Islamic Azad University, Malayer
4 Bachelor of Laboratory Science, Bushehr Branch, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran
چکیده [English]

A standardized custom-based custom can be described as quality adaptation to expected services. The purpose of this study is to measure the impact of standardization and ordering on the quality of service (technical-application) and customer loyalty with the role of customer satisfaction of the unit of interest. Gas reserves are the fourth South Pars refinery. The results of PLS ​​Smart 3 software show that standardization has a significant impact on technical quality and applied quality, but ordering has no significant impact on technical quality and applied quality, applied quality and technical quality have a significant impact on customer loyalty, as well as Application quality has no significant impact on customer loyalty through customer satisfaction variable, but technical quality has a significant impact on customer loyalty variable customer satisfaction. It can enhance the flexibility and guidance of one of the companies, and the standardization, the power of the resistance and dynamic economy, is capable of being able to do so, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standardization
  • Ordering
  • Quality of Technical-Application Services
  • Loyalty
  • Customer Satisfaction