بررسی تاثیر ویژگی های امنیت بخشی محیط کار بر نیات رفتاری کارکنان با نقش میانجی هماهنگی و اثربخشی کارکنان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استاد راهنما، استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ، مدیربت ، حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های امنیت بخشی محیط کار بر نیات رفتاری کارکنان با نقش میانجی هماهنگی و اثربخشی کارکنان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی (مورد مطالعه: کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران) می باشد. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه­ی مورد پژوهش شامل کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران که 120 نفر می باشند و نمونه آماری از طریق فرمول کوکران برای جامعه محدود 91  نفر برآورد شده است. روش نمونه­گیری در این پژوهش در دسترس است.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای ویژگیهای محیطی کار بر علاقه به هماهنگی(670/0)بر علاقه به اثربخشی(696/0)بر تلاش کاری با میانجی گری علاقه به هماهنگی (303/0)بر کارایی با میانجی گری علاقه به هماهنگی (195/0) بر علاقه به تایید مدیران با میانجی گری علاقه به هماهنگی(283/0)بر قصد ماندن با میانجی گری علاقه به هماهنگی(264/0)بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری علاقه به هماهنگی(338/0)بر تلاش کاری با میانجی گری علاقه به اثربخشی(303/0)بر کارایی با میانجی گری علاقه به اثربخشی(310/0)بر علاقه به تایید مدیران با میانجی گری علاقه به اثربخشی(276/0)بر قصد ماندن با میانجی گری علاقه به اثربخشی(304/0)بر رفتار شهروندی با میانجی گری علاقه به اثربخشی(228/0) تاثیر معنادار دارند. همچنین متغییر های علاقه به هماهنگی بر تلاش کاری(441/0) بر کارایی(291/0) بر علاقه به تایید مدیران(423/0) بر قصد ماندن(291/0) بر رفتار شهروندی سازمانی(504/0) همچنین متغییر علاقه به اثربخشی بر تلاش کاری(435/0)بر کارایی(446/0)بر علاقه به تایید مدیران(397/0)بر قصد ماند(437/0)بر رفتار شهروندی(328/0) کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک تهران تاثیر معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Workplace Security Characteristics on Employees' Behavioral Intentions with the Mediating Role of Coordination and Effectiveness of Employees (Case Study: Employees of Kahrizak Elderly Sanatorium)

نویسندگان [English]

  • seyyedeh masoumeh ghamkhari 1
  • shahnaz tabrayi 2
1 Supervisor, Assistant Professor of Business Management, Faculty of Economics, Management, Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is to investigate the impact of the security characteristics of the workplace on the behavioral intentions of employees with the mediating role of coordination and effectiveness of employees based on Islamic teachings (studied: employees of Kahrizak Elderly Sanatorium). In the present study, the questionnaire has been used in line with the statistical requirement of the statistical software of SPSS.V24 and the PLS.V3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression sections. The research community includes staff of the Kahrizak Elderly Sanatorium, which is 120, and the statistical sample is estimated through Cochran formula for a limited 91 community. The sampling method is available in this study. Research results showed that environmental characteristics of work on coordination (0.670) on interest in effectiveness (0.696) on working effort with mediation of coordination (303/ 0) On the Effectiveness of Mediation Interest in Coordination (0.95) on Managers' Approval with Mediation with Interest in Coordination (0.283) to Intention to Mediate Interest in Coordination (0.264) on Organizational Citizenship Behavior Mediation for Interest in Coordination (0.338) on Working Interest in Effectiveness (0.303) on the Effectiveness of Interest in Effectiveness (0.310) on Interest of Managers with Intermediate Interest (276) /0) have a significant impact on the intention of staying with the mediation of interest in the effectiveness (0.304) on citizenship behavior with the mediation of interest in effectiveness (0.228). Also variables of interest in coordinating work effort (0.441) on efficiency (0.291) on the approved managers (0.423) on the intention to stay (0.291) on organizational citizenship behavior (0.504) as well as variables Interest in the effectiveness of working effort (0.435) on efficiency (0.446) on interest in approved managers (0.397) on intent (0.437) on citizenship behavior (0.328) employees of Kahrizak Elderly sanatorium They have meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Characteristics
  • Interest in Coordination
  • Interest in Effectiveness
  • Performance
  • Interest of Managers
  • Intention to Stay
  • Organizational Citizenship Behavior