بررسی تاثیر سیستم مدیریت دانش بر بازاریابی در فضای مجازی مورد مطالعه شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد، مرودشت، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

این مطالعه با هدف  بررسی بررسی تاثیر سیستم مدیریت دانش بر بازاریابی در فضای مجازی مورد مطالعه شرکت کارآفرین محور داناسرمایه انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارمندان و مدیران شرکت کارآفرین محور داناسرمایه می‌باشد، که از این میان، نمونه‌ای متشکل از 86 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. در این مطالعه برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه‌ استاندارد شده استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart Pls استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد مدیریت دانش بر بهره­وری و عملکرد سازمانی از طریق دو متغیر میانجی غنای اطلاعات و ارتباطات غیررسمی و اجتماعی  تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Knowledge Management System on Marketing on Cyberspace Studyed by Dana Capital Entrepreneurial Company

نویسندگان [English]

  • leila chehadori 1
  • mansour amini lari 2
1 Business Management, Marketing Trend, Azad University, Marvdasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of the knowledge management system on marketing in cyberspace studied by entrepreneurial company Danasa. This research is applied in terms of purpose and in terms of nature and form of implementation. The statistical population of this study includes all employees and executives of the Danas -e -Entrepreneurial Company, including a sample of 86 people using the Morgan table. In this study, the standardized questionnaire was used to collect information to test the research hypotheses. Smart Pls software modeling and software modeling techniques have been used to test the research hypotheses. The results of this analysis showed that knowledge management has a significant impact on the productivity and organizational performance through the two mediating variables of the richness of information and informal and social communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Productivity and Organizational Performance
  • Information Rich
  • Informal and Social Communication