بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری رابط بازاریابی فروش بر نتایج بازاریابی فروش با نقش‌های تعدیل‌گری پویایی محیطی و سرعت انعطاف‌پذیری (مورد مطالعه: پخش مواد غذایی قاسم همدان)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

انگیزه اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری رابط بازاریابی فروش بر نتایج بازاریابی فروش با نقش‌های تعدیل‌گری پویایی محیطی و سرعت انعطاف‌پذیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش،120 نفر از کارکنان پخش مواد غذایی قاسم همدان می‌باشند. در این پژوهش از تمام شماری استفاده شده و پرسشنامه بین همه اعضای جامعه پخش می شود.  ایم پزوهش به صورت کاربردی می باشد.. . همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل، SPSS و Smart PLS صورت گرفته است.یافته های این پژوهش وجود روابط مستقیم قوی بین انعطاف پذیری رابط های بازاریابی فروش و بازاریابی-عملکرد فروش و بازاریابی و اثربخشی رابطه فروش را نشان می دهد.همچنین نتایج نشان داد، پویایی محیط نقش تعدیل گر در ارتباط انعطاف پذیری رابط بازاریابی با بتزتریتبی فروش را دارد. در محیط های پویا بازاریابان منعطف و کسانی که خود را با آن محیط سریع تر منطبق می‌کنند می‌توانند عملکرد بهتری ارائه دهند و از رقبا پیشی بگیرند. همچنین یافته های مطالعه ما نشان می دهد که سرعت انعطاف پذیری نیز در رابطه میان انعطاف پذیری رابط بازاریابی و نتیجه آن بر بازاریابی فروش تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Sales Marketing Flexibility on Sales Marketing Results with Models of Environmental Dynamics and Speed of Flexibility (Case Study: Ghasem Hamedan Food Distribution)

نویسندگان [English]

  • seyedeh maasoumeh Ghamkhari 1
  • seied hadi jafar abadi 2
  • fatemeh saeedei rad 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 M.Sc., Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the increase in public awareness compared to the old days as a positive factor in the realization of direct democracy, population explosion is a factor that makes the conditions for the realization of the long-standing ideal of real democracy difficult. The purpose of this study is to investigate the effect of perceived security on electronic trust and operational use intention with the mediating role of use attitude and behavioral intention of Bank Mellat branches in Tehran Region One. This research, in terms of purpose, is applied research. The sample required for the study was obtained using the Cochran's formula at a confidence level of 5% equal to 384 people. The results showed that perceived security has a significant effect on behavioral intention through the mediating role of usage attitude in customers of Bank Mellat, District 1 of Tehran, and also electronic trust has a significant effect on behavioral intention through the mediating role of usage attitude in customers. The main reason for electronic trust has a significant effect on the intention of operational use through the mediating role of behavioral intention in the customers of Bank Mellat, Region One of Tehran. Also, the attitude of use has a significant effect on the intention of operational use through the mediating role of behavioral intention in Bank Mellat customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sales marketing interface flexibility
  • sales marketing results