بررسی تأثیرات نوآوری زیست‌محیطی، گرایش زیست‌محیطی و همکاری تأمین‌کننده بر عملکرد شرکت(مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی ظروف یکبار مصرف گیاهی تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

چکیده

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکتها نیازمند طراحی و به کارگیری راهبردهایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روزافزون عملکردشان یاری رسانند؛ زیـرا در چنـین محـیط رقابتی شرکتهایی قادر به بقا هستند که از گردونة رقابت جا نمانند و خود را با شـرایط متغیـر و پویای بازار رقابتی همگام کنند.بر همین اساس هدف این تحقیق بررسی تأثیرات نوآوری زیست‌محیطی، گرایش زیست‌محیطی و همکاری تأمین‌کننده بر عملکرد شرکت می باشد . از آنجایی که داده های مورد نظر در یک مقطع از زمان جمع آوری‌ شده اند، این تحقیق از میان تحقیقات پیمایشی به شیوه مقطعی انجام گردیده است. جامعه آ‌ماری پژوهش کارکنان صنایع تولیدی ظروف یکبار مصرف شهر تهران می باشد که تعداد آ‌نها حدودا 150 نفر می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 108 نفر بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Environmental Innovation, Environmental Orientation and Supplier Cooperation on Company Performance (Case Study: Tehran Plant Disposable Tableware Manufacturing Companies)(Case study: Bank Mellat, West Tehran Branches

نویسنده [English]

  • shokoh godarzi
Master of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's complex, dynamic and highly variable environment, companies need to design and implement strategies that can help them improve their performance; Because in such a competitive environment, companies are able to survive that are not out of competition and adapt to changing and dynamic competitive market conditions. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effects of environmental innovation, environmental orientation and supplier cooperation on company performance . Since the data were collected at a point in time, this research was conducted among cross-sectional research in a cross-sectional manner. The statistical population of the study is the employees of disposable tableware industries in Tehran, whose number is about 150 people. The sample size was obtained using the Cochran's formula at a 5% confidence level of 108 people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental innovation
  • performance
  • production of disposable tableware