بررسی تأثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش میانجی حضور اجتماعی(مطالعه موردی : نوین چرم تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران ،ایران

چکیده

انگیزه اصلی این مطالعه بررسی تأثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نگرش برند و حسادت با نقش میانجی حضور اجتماعی در نوین چرم تهران هست. هدف از این مطالعه، گسترش درک ما از عوامل اجتماعی مؤثر بر اولویت برند است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی هست. داده‌های تحقیق از طریق سؤالات پنج گزینه‌ای لیکرت موجود در پرسش نامه تحقیق جمع‌آوری‌شده است. در پژوهش حاضر به‌ منظور تجزیه ‌و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24  و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمار توصیفی و استنباطی به ‌صورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان برند نوین چرم تشکیل می‌دهند که تعداد آنها نامحدود است. روش نمونه‌گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده هست. بر اساس فرمول کوکران سطح اطمینان 95%، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که افراد مشهور بر حضور اجتماعی تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد (648/0) حضور اجتماعی بر قابلیت اعتماد تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد ( 683/0). حضور اجتماعی بر نگرش برند تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد.( 748/0) حضور اجتماعی بر حسادت تأثیر معناداری در نوین چرم تهران دارد ( 372/0) حضور اجتماعی در تأثیر افراد مشهور بر قابلیت اعتماد، نقش میانجی در نوین چرم تهران دارد.( 443/0) حضور اجتماعی در تأثیر افراد مشهور بر نگرش برند، نقش میانجی در نوین چرم تهران دارد ( 485/0) حضور اجتماعی در ارتباط با افراد مشهور با نقش میانجی حسادت در نوین چرم تهران دارد. ( 241/0)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of celebrities on trustworthiness, brand attitude and jealousy with the mediating role of social presence (Case study: Novin Charm, Tehran)

نویسنده [English]

  • Nafiseh FarzaniFar
Master of Business Administration, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main motivation of this study is to investigate the effect of celebrities on trustworthiness, brand attitude and jealousy with the mediating role of social presence in modern Tehran leather. The purpose of this study is to expand our understanding of social factors affecting brand priority. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The research data was collected through the five Likert questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS.V24 statistical software and structural equation software pls.V3 in the form of two parts of descriptive and inferential statistics in the form of linear and multiple regression have been used. The statistical population of this research consists of all customers of the new leather brand, whose number is unlimited. The sampling method used in this study is simple random. Based on the Cochran's 95% confidence level, 384 people have been selected as the statistical sample. The results showed that celebrities have a significant effect on social presence in modern Tehran leather (0.648) Social presence has a significant effect on reliability in modern Tehran leather (0.683). Social presence has a significant effect on brand attitude in modern Tehran leather. (0.748) Social presence has a significant effect on jealousy in modern Tehran leather (0.372). (0.443) Social presence in the influence of celebrities on brand attitude has a mediating role in Novin Leather Tehran (0.485) Social presence in relation to celebrities mediating jealousy in Novin Leather Tehran. (241/0)

کلیدواژه‌ها [English]

  • reliability
  • brand attitude
  • social presence
  • celebrities