بررسی تاثیر سازگاری درک شده بر آگاهی درک شده با نقش میانجی اعتماد درک شده (مورد مطالعه: بانک ملت شعب غرب تهران)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سازگاری درک شده بر آگاهی درک شده با نقش میانجی اعتماد درک شده (مورد مطالعه: بانک ملت شعب غرب تهران) می باشد.جامعه ی مورد مطالعه ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی مشتریان شعب بانک ملت غرب تهران است که از همراه بانک ملت استفاده می کنند.جامعه­ی آماری بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از مشتریان شعب بانک ملت غرب تهران که از همراه بانک ملت استفاده می­کنند به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب خواهند شد. نمونه‌گیری به شیوه تصادفی ساده است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی است. هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی. واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 سازگاری درک شده با درنظر گرفتن نقش میانجی اعتماد درک شده بر آگاهی درک شده مشتریان بانک ملت شعب غرب تهران تاثیر معناداری دارد. در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01  سازگاری درک شده بر اعتماد درک شده مشتریان بانک ملت شعب غرب تهران ، تاثیر معناداری دارد. در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 اعتماد درک شده بر آگاهی درک شده مشتریان بانک ملت شعب غرب تهران ، تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of perceived adaptation on perceived awareness with the mediating role of perceived trust (Case study: Bank Mellat, West Tehran Branches

نویسنده [English]

  • mahsa ajilian tehrani
Master of Management Department, School of Management, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of perceived compatibility on perceived awareness with the mediating role of perceived trust (Case study: Bank Mellat West Tehran Branches). The study population of the present study includes all customers of Bank Mellat West Tehran branches They use Bank Mellat. The statistical population According to Cochran's formula, 384 customers of Bank Mellat branches in the west of Tehran who use Bank Mellat will be selected as the sample. Random sampling is simple. This research is an applied research in terms of purpose. This research is descriptive-survey in terms of nature and method. The researcher's purpose in conducting this type of research is objective description. Real and regular are the characteristics of a situation or a subject. The results showed that at the 99.99% confidence level and the 0.01 error level, perceived compatibility with the mediating role of perceived trust has a significant effect on the perceived knowledge of Bank Mellat customers in the west of Tehran. At 99.99% confidence level and 0.01 error level, perceived compatibility has a significant effect on the perceived trust of Bank Mellat customers of West Tehran branches. At 99.99% confidence level and 0.01 error level, perceived trust has a significant effect on the perceived knowledge of Bank Mellat customers in West Tehran branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived compatibility
  • perceived awareness
  • perceived trust