تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده از طریق احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شیراز)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز ورامین

2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی از طریق خوشبختی ذهنی در کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز و با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان سازمان کمیته امداد شهر شیراز است که در اسفندماه 1395 برابر 267 نفر بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات میدانی در این پژوهش، پرسشنامه میباشد. پرسشنامه خوشبختی ذهنی از ترکیب پرسشنامه‌های رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه ماهیت شغلی تشکیل شده است. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS23 و Amos23 و در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. یافته های پژوهش تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی از طریق خوشبختی ذهنی را تائید مینماید. همچنین تأثیر مستقیم حمایت سازمانی ادراک‌شده بر تعهد سازمانی و ابعاد آن، تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر خوشبختی ذهنی و ابعاد آن و تأثیر احساس خوشبختی ذهنی بر تعهد سازمانی و ابعاد آن تائید شده است. نتیجه فرضیات جمعیت شناختی نشان داد که بین میزان تعهد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و احساس خوشبختی ذهنی کارکنان با توجه به متغیر جنسیت، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد؛ اما بین نظرات پاسخگویان در مورد احساس خوشبختی ذهنی با توجه به متغیر سطح تحصیلات تفاوت معنی دار دیده شد. همچنین بین میزان تعهد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با توجه به متغیر رده سازمانی تفاوت معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceived Organizational Support through Feelings of Mental Happiness on Organizational Commitment (Case Study: Staff of Imam Khomeini Relief Committee in Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Amir abbas Zaafarani arani 1
  • Somayeh Balaghi inalo 2
1 Master of Executive Management, Marketing and Export, Department of Management, Payame Noor University, Varamin, Iran
2 M.Sc. Department of Management, School of Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of perceived organizational support on organizational commitment through mental happiness in the staff of the Imam Khomeini Relief Committee in Shiraz and using a descriptive correlational research method. The statistical population of this study is all employees of the Shiraz City Relief Committee, which in March 2016 was 267 people. The tool for collecting field information in this research is a questionnaire. The Mental Happiness Questionnaire consists of a combination of Life Satisfaction, Positive and Negative Emotion and Job Nature Questionnaire. The analysis of this study was performed using SPSS23 and Amos23 statistical software at two levels of descriptive statistics and inferential statistics. The research findings confirm the effect of perceived organizational support on organizational commitment through mental happiness. Also, the direct effect of perceived organizational support on organizational commitment and its dimensions, the effect of perceived organizational support on mental happiness and its dimensions and the effect of mental happiness on organizational commitment and its dimensions have been confirmed. The results of demographic hypotheses showed that there is no significant difference between the level of organizational commitment, perceived organizational support and employees' sense of mental well-being with respect to the gender variable; But there was a significant difference between the respondents' opinions about the feeling of mental happiness according to the variable of education level. There is also a significant difference between the level of organizational commitment and perceived organizational support with respect to the organizational category variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • Perceived Organizational Support
  • Feeling of Mental Happiness
  • Imam Khomeini Relief Committee