موضوعات = استراتژیک
بررسی چگونگی اثرگذاری مدیریت مالی الکترونیک بر بازار سرمایه

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 60-70

مصطفی مرادی رحیم آبادی


سنجش تاثیر ا خلاق حرفه ای و معنویت سازمانی بر افزایش وفاداری کارکنان و نشاط سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 71-91

وحید قلیپور؛ محمد مهدی کشفی آزاد؛ علی اصغر سقائیان لاری


بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و تغییر سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 92-117

مهدی مهدی زاده رستم؛ ماهرخ محبی؛ محدثه بهزادی؛ مرضیه زارعی؛ نجمه سنایی


بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 118-139

مهدی مهدی زاده رستم؛ امیر تقی زاده؛ عباس رضایی


بررسی مفاهیم و نظریه های خصوصی سازی و موفقیت های جهانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 140-155

مهدی مهدی زاده رستم؛ حسن دهقان؛ محمد جواد محبوبی فرد؛ نعیم وقار؛ محمد فیلوندی؛ محمود بورنگی


کسب مزیت رقابتی ؛ شاخصی نو در استقرار اثر بخش تجارت الکترونیک

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 156-178

وحید قلیپور قلیپور؛ سهیلا دانشور؛ حسن مسعودی


نقش استراتژی های مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی ، نو آوری سازمانی و تسهیم دانش در سازمان

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 179-199

وحید قلیپور؛ ابوالفضل بهروزی؛ مسعود غفوری


اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای دستیابی مقاصد و اهداف توسعه پایدار

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 200-216

وحید قلیپور؛ امیر حامدی نیا


سنجش تاثیر تعالی سازمانی بر بهبود اشتیاق شغلی کارکنان و تاثیر آن برخودکارآمدی سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 217-234

وحید قلیپور قلیپور؛ احسان اسماعیلی؛ رضا خرم دل


یادگیری الکترونیک ، تحولی نو در آموزش عصر دانایی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 235-253

مهدی مهدی زاده رستم؛ احسان اسماعیلی؛ رضا خرم دل


نبوت و رسالت در قرآن

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 291-297

عبدالامیر سخراوی؛ فرج بهزاد وکیل آباد


ارائه یک طرح سلسله مراتبی در زمینه بازاریابی اجتماعی

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 15-41

سید حسین حسینی مقدم


مطالعه ارزش افزوده اقتصادی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 42-57

شهرام یزدی زاده


بازاریابی بدون تبلیغات مایکل فیلیپس و سالی رسبری

دوره 2، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 86-97

محمد رضا خلجی


مروری بر مدیریت بازاریابی سبز: یک رویکرد ابعادی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 1-21

اکرم رنجبران


بررسی اهمیت پاداش های کلامی بر انگیزه خود مصممی مدیران

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 65-74

مژده قوامی


مطالعه بازاریابی مویرگی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 75-87

الهه نجار


بررسی نقش بازاریابی دیجیتال در رفتار مصرف کننده

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 88-98

محمدحسین میوه نژاد


مروری بر انواع خدمات بانکی با رویکرد شبکه های اجتماعی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 99-105

محمد مهدیه


شناسایی و بررسی عوامل محیطی موثر بر بازاریابی صنعتی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-9

فاطمه نیکخواه لنگرودی


مطالعه بازاریابی عصبی با رویکرد مروری

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 10-27

مصطفی باسره