سنجش تاثیر تعالی سازمانی بر بهبود اشتیاق شغلی کارکنان و تاثیر آن برخودکارآمدی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، عضوهیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان،لارستان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی ، واحد لارستان ،دانشگاه آزاد اسلامی.لارستان. ایران

چکیده

مدل های تعالی سازمانی درصورتی که به درستی به کارگرفته شوند، ابزارهای کارآمدی هستند که می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی، تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک، به کارگیری روش های خودارزیابی، یادگیری سازمانی و بهبود مداوم را درسازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرایندها و انجام بهینه کاوی را فراهم سازندرشد جهانی شدن، پویایی و پیچیدگی اقتصاد و افزایش رقابت، نیاز به یک مدل مدیریتی یکپارچه را ضروری می سازد. لذا سازمان ها صرفنظر از نوع، اندازه، ساختار و سطح بلوغ، برای موفق بودن و دستیابی به تعالی نیازمند انتخاب مدل های مناسب مدیریتی هستند.. در میان مکانیسم های نفوذ برخود، هیچ کدام مهمتر و فراگیرتر از باور به خودکارآمدی شخصی نیست. اگر فردی باور داشته باشد که نمی تواند نتایج مورد انتظار را به‌دست آورد، و یا به این باور برسد که نمی تواند مانع رفتارهای غیرقابل قبول شود، انگیزه او برای انجام کار کم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند که به عنوان برانگیزنده های رفتار انسان عمل می کنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Organizational Excellence on Improving Employees' Job Motivation and Its Impact on Organizational Efficiency

نویسندگان [English]

  • vahid Gholipour 1
  • ehsan esmaili 2
  • reza khorram del 2
1 Department of Public Administration, Academic Membership, Islamic Azad University, Larestan Branch, Larestan, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Organizational excellence models, if used properly, are effective tools that can institutionalize organizational concepts and values, formulate and implement strategic plans, use self-assessment methods, organizational learning and continuous improvement in organizations and identify the possibility. Provide the best processes and optimization. The growth of globalization, the dynamism and complexity of the economy, and the increase in competition necessitate the need for an integrated management model. Therefore, organizations, regardless of type, size, structure and level of maturity, need to choose appropriate management models to be successful and achieve excellence. Among the mechanisms of self-influence, none is more important and comprehensive than the belief in personal self-efficacy. If a person believes that he can not achieve the expected results, or believes that he can not prevent unacceptable behaviors, his motivation to do so will decrease. Although there are other factors that act as motivators of human behavior, they are all subject to individual belief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence
  • job motivation
  • organizational self-efficacy