بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه ای آنلاین بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اعتماد انلاین(مورد مطالعه: شعب بانک تجارت غرب تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه ای آنلاین بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اعتماد انلاین می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها پژوهشی توصیفی ­است. برای تجزیه‌وتحلیل از روش مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده‌شده است. جامعة آماری این پژوهش مشتریان شعب بانک تجارت غرب تهران هستند. بنابراین، روش نمونه­گیری در دسترس است که باتوجه ­به نامعلوم ­بودن جامعة آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95/0، براساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است. با­توجه­ به پیمایشی ­بودن پژوهش برای جمع‌آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که مشارکت بر تعامل تأثیر معنادار دارد. مشارکت بر اعتماد انلاین تأثیر معنادار دارد. مشارکت بر وفاداری مشتری تأثیر معنادار دارد. تعامل بر اعتماد انلاین تأثیر معنادار دارد. تعامل بر وفاداری مشتری تأثیر معنادار دارد. مشارکت با نقش میانجی اعتماد انلاین بر وفاداری مشتری تأثیر معنادار دارد. تعامل با نقش میانجی اعتماد انلاین بر وفاداری مشتری تأثیر معنادار دارد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Online Relationship Marketing Dimensions on Customer Loyalty with the Mediating Role of Online Trust (Case Study: Tejarat Bank West Tehran Branches)

نویسنده [English]

  • yaser razavi nachouei
Master of Business Management, Department of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of online relationship marketing dimensions on customer loyalty with the mediating role of online trust. The present study is a descriptive research in terms of applied purpose and in terms of data collection. Structural equation modeling method has been used for analysis. The statistical population of this research is the customers of Tejarat Bank West Tehran branches. Therefore, the sampling method is available that due to the uncertainty of the statistical population, the sample size with a confidence level of 0.95, based on the Cochran's formula of 384 people has been determined. Due to the survey and the existence of research, a questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed in the first stage through content validity. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results showed that participation has a significant effect on interaction. Participation has a significant impact on online trust. Participation has a significant effect on customer loyalty. Interaction has a significant effect on online trust. Interaction has a significant effect on customer loyalty. Partnership with the mediating role of online trust has a significant effect on customer loyalty. Interacting with the mediating role of online trust has a significant effect on customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Relationship Marketing
  • Customer Loyalty
  • Online Trust