بررسی مفاهیم و نظریه های خصوصی سازی و موفقیت های جهانی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی واحد لارستان،،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

4 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

چکیده

خصوصی سازی به طور خاص پدیده نوظهور دو دهه آخر قرن بیستم است که کشورهای تابع نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار از طریق سازمانهای جهانی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رشد و توسعه اقتصادی به کشورهای جهان سوم از جمله کشور ایران تجویز ودریافت هر گونه وام را از این مراکز مشروط به اجرای خصوصی سازی کردند. اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثارمثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است دراصل 44 قانون اساسی، زیربنای اقتصادی کشور پی‌ریزی شده است. با تفکر و تامل دراجرای اصل 44 قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی- فرهنگی و سیاسی، اداری- مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است. در این مقاله به مفهوم خصوصی سازی و مزایای و همچنین خصوصی سازی در ایران پرداخته ایم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the concepts and theories of privatization and global success

نویسندگان [English]

  • mehdi mehdi zadeh rostam 1
  • hassan dehghan 2
  • mohammad javad mahboobi fard 3
  • naeem veghar 3
  • mohammad filvandi 4
  • mahmoud borangi 3
1 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran. (Author)
2 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
3 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
4 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Privatization in particular is an emerging phenomenon of the last two decades of the twentieth century that countries under the capitalist system and market economy through the international organizations, including the International Monetary Fund and the World Bank with the aim of economic growth and development to third world countries, including Iran. They made any loans from these centers conditional on privatization. Although privatization has had positive effects for market economy countries and the capitalist system, it has had detrimental effects for third world countries, including Iran, both before and after the revolution, indicating heterogeneity and incompatibility between privatization. As a tool for economic growth and development with other socio-cultural and human structures, etc. In principle 44 of the constitution, the economic infrastructure of the country has been laid. By thinking and reflecting on the implementation of Article 44 of the Constitution, it can be inferred that its correct and complete implementation means the construction of a highway for economic growth and development of the country, which naturally requires the growth and development of other socio-cultural, political, administrative-managerial and organizational structures. The social system is healthy. In this article, we discuss the concept of privatization and its benefits, as well as privatization in Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization methods
  • effects of privatization
  • global successes