نقش مدیریت درآمدها در مدیریت ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشدMBA ، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

چکیده

زدواج فارغ از یک پدیده اجتماعی، یک ابرسیستم پیچیده است. عوامل زیادی تا به ثمر رسیدن یک ازدواج می‌توانند دخیل باشند. ابعاد فرهنگی و اجتماعی با درک طرفین قابل تأمل و مرتفع شدن است، اگر به همدیگر علاقه داشته و به قدرت پذیرش یکدیگر رسیده باشند! اما آنچه سبب اختلال، تأخیر و منجر نشدن این پدیده مقدس می‌شود، نظام مسائل اقتصادی- مالی است. به همین روی، هدف در این تحقیق بررسی نقش مدیریت درآمدها به عنوان نماینده مؤلفه اقتصادی در مدیریت ازدواج است. بدین منظور، با پیمایش و نظرسنجی از 100 تن از خبرگان این حوزه و با استفاده از آمار استنباطی رگرسیون چندگانه، همزمان به بررسی آزمون فرض پرداخته شد. یافته‌ها حاکی از آن است که به‌ترتیب اشتغال پسران، تورم و گرانی‌ها، هزینه‌های ازدواج، قیمت مسکن، هزینه‌های زندگی روزمره، تسهیلات ناکافی دولت، دستمزدهای پایین، عدم ثبات اقتصادی در کالاها، عدم توانایی پس‌انداز، سیاست‌های دولت و عدم توان تهیه جهیزیه در مدیریت ازدواج نقش و سهم بسزایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Income Management in Marriage Management

نویسنده [English]

  • fatemeh zare moayedi
MABA MA, University of Tehran (Author in charge)
چکیده [English]

The marriage, regardless of a social phenomenon, is a complex supercar. Many factors can be involved in the arrival of a marriage. The cultural and social dimensions can be contemplated and remedied by understanding the parties, if they are interested in each other and have reached each other's acceptance! But what causes disruption, delay, and not leading to this sacred phenomenon is the system of economic-financial issues. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of revenue management as an economic representative in marriage management. To this end, the assumption test was examined by surveying and poll of 100 experts in the field, using multiple regression inferential statistics. The findings suggest that boys' employment, inflation and high costs, marriage costs, housing prices, daily living costs, inadequate government facilities, low wages, economic instability in commodities, inability to save, government policies, and inability to provide dowry in management Marriage has a significant role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revenue management
  • marriage management
  • roles