بررسی چگونگی اثرگذاری مدیریت مالی الکترونیک بر بازار سرمایه

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

مدیریت کسب و کار - استراتژی، دانشگاه پیام نور

چکیده

معاملات آنلاین هر روز از رشد و امنیت بیشتری برخوردار می شوند و سرمایه گذاران جهت صرفه جویی بیشتر در وقت و هزینه از بستر های الکترونیکی امن با قابلیت نقد شوندگی بالا استقبال فراوان می نمایند و با توجه به حوزه های عملکردی نظام مالی و همچنین درجه اهمیت بالای بازار سرمایه در تامین نیاز های مالی فعالیت های اقتصادی می توان اذعان داشت که بازار سرمایه متاثر از مدیریت مالی الکترونیک می تواند به مراتب دارای رشد و توسعه اقصادی بیشتری باشد. لذا هدف اصلی پژوهش نیز بررسی چگونگی اثرگذاری مدیریت مالی الکترونیک در بازار سرمایه می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی، کتابخانه ای صورت گرفته است و همچنین ابزار تحقیق برای جمع آوری داده ها، فیش و روش تجزیه و تحلیل داده ها تفسیری بوده است شایان ذکر است که نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از ان است که مدیریت مالی الکترونیک در تقویت و توسعه ی بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا می نماید، به عبارتی در صورت به کارگیری مدیریت مالی الکترونیک زمانی که قوانین و مقررات و دستورالعمل ها تغییر می نمایند منجر به افزایش شاخص های بازار سرمایه می گردد. بنابر این مدیریت مالی الکترونیک در تقویت و توسعه ی بازار سرمایه تأثیر داشته و در تغییر بانک پایگی به بازار پایگی مؤثر است و می تواند در افزایش تمرکز منابع مالی نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review How The Impact Of Electronic Financial Management On Capital Market

نویسنده [English]

  • MOSTAFA MORADI RAHIM ABADI
Business Management chief – strategy, Payame noor University (PNU)
چکیده [English]

online transactions enjoy greater growth and security every day and attract investors to save more time and cost from safe electronic beds with high cash liquidity and to the high importance of capital market in the finance of financial activities , it can be acknowledged that the capital market affected by the electronic financial management can be much more economic growth and development . the aim of this study is to investigate the role and effects of e - financial management on capital market , so the main purpose of this study is to investigate how the impact of electronic financial management on capital market is considered as descriptive - analytic and the collection of data through documentary study has been done and the research tool has been used to collect data , fish and analyze data analysis. It is worth noting that the results of this study indicate that electronic financial management plays an effective role in strengthening and developing the capital market, in other words, if electronic financial management is used when the rules, regulations and instructions change. Leads to an increase in capital market indicators. Therefore, electronic financial management has an effect on strengthening and developing the capital market and is effective in changing the bank to a stable market and can play a role in increasing the concentration of financial resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Management
  • Electronic Financial Management
  • Capital Market
  • Management