اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار برای دستیابی مقاصد و اهداف توسعه پایدار

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، عضوهیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان،لارستان، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی واحد لارستان،،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

چکیده

امروزه سازمان ها با تمرکز روزافزون بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد پایدار، اهداف جدیدی به غیر از سود مالی صرف ، مانند تعهد به پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی را تنظیم کرده اند. در این بررسی روشمند از یک روش چند مرحله‌ای برای توسعه تحلیل دقیقی در زمینه مدیریت منابع انسانی پایدار و شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کننده موفقیت اهداف توسعه پایدار استفاده می‌کنیم . این مطالعات را براساس معیارهای مفهوم‌سازی، سطح تحلیل، سوابق، پیامدها، فنون اجرایی و موانع دسته‌بندی کردیم.پیش از همه، این مسئله مهم است که بین مدیریت منابع انسانی راهبردی و مدیریت منابع انسانی پایدار تمایز قایل شویم، چرا که آن‌ها نقش‌های متفاوتی در سازمان دارند. در این مقاله سعی کردیم یک رویکرد چند بعدی را اتخاذ نماییم. مشارکت این مطالعه ، ارائه تجزیه و تحلیل موشکافانه از ویژگی های توسعه پایدار در سطوح مختلف  است (فردی ، سازمانی و ملی). این مطالعه یافته های مفهومی و تجربی متعددی را به طور مختصر بیان می کند ، تعریف شفافی از کلیه عملکردهای منابع انسانی سبز ارائه می دهد، شکاف های تحقیقاتی خاص در ادبیات را مشخص می کند ، و تأثیر SHRM بر سه رکن اصلی پایداری یعنی اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را بررسی می کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The importance of sustainable human resource management to achieve sustainable development goals and objectives

نویسندگان [English]

  • vahid Gholipour 1
  • amir hamedinia 2
1 Department of Public Administration, Academic Membership, Islamic Azad University, Larestan Branch, Larestan, Iran (Corresponding Author)
2 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Organizations today, with an increasing focus on social responsibility and sustainable performance, have set new goals other than mere financial gain, such as a commitment to social and environmental consequences. In this methodical study, we use a multi-step method to develop a detailed analysis of sustainable human resource management and identify the factors that predict the success of sustainable development goals. We categorized these studies based on conceptualization criteria, level of analysis, records, consequences, implementation techniques, and barriers. First of all, it is important to distinguish between strategic human resource management and sustainable human resource management, as they play different roles in They have an organization. In this article, we tried to take a multidimensional approach. The contribution of this study is to provide a thorough analysis of the characteristics of sustainable development at various levels (individual, organizational and national). This study summarizes a number of conceptual and empirical findings, provides a clear definition of all green HR functions, identifies specific research gaps in the literature, and the impact of SHRM on the three main pillars of sustainability, namely economics. Examines social and environmental

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Human Resource Management
  • SHRM
  • Sustainable Development Goals
  • Green HRM