بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و تغییر سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران. (نویسنده مسئول)

2 گروه مدیریت دولتی واحد لارستان،،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان،ایران

چکیده

امروزه بشر در دنیایی زندگی می کند که به سرعت در حال تغییر است. با توجه به پویایی عوامل درون و برون سازمانی، تغییر اقدامی گریزناپذیر است. در چنین موقعیتی، تصمیم گیری در چارچوب قوانین و دستورالعمل های همیشگی امکان پذیر نیست سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبری مناسب و نفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف و تعالی سازمان همسو و منسجم کنند. لذا برای دستیابی به چنین امری سازمان ها نیازمند رهبرانی با مهارت تفکر استراتژیک خواهند بود، که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند. یکی از مهمترین اثرات فشار محیط کار، فرسودگی شغلی است که به نوبه خود می تواند سلامت سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. فرسودگی شغلی و سلامت سازمانی دو موضوع مهمی هستند که نه تنها عملکرد فردی بلکه عملکرد سازمانی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. فرسودگی شغلی از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است در این مقاله به بررسی تاثیر تفکر استراتژیک و تغییر سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی پرداخت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Strategic Thinking and Organizational Change and Reducing Burnout

نویسندگان [English]

  • mehdi mehdi zadeh rostam 1
  • mahrokh mohebbi 2
  • mohaddeseh behzadi 3
  • marzieh zarei 3
  • najmeh sanaei 3
1 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran. (Author)
2 Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
3 Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
چکیده [English]

Today, human beings live in a world that is changing rapidly. Given the dynamics of internal and external organizational factors, change is inevitable. In such a situation, it is not possible to make decisions within the framework of the usual rules and regulations. Align the goals and excellence of the organization. Therefore, to achieve this, organizations will need leaders with strategic thinking skills, who will develop this skill at the organization level and create a competitive advantage for the organization. One of the most important effects of workplace stress is burnout, which in turn can affect organizational health. Job burnout and organizational health are two important issues that affect not only individual performance but also organizational performance. Burnout is one of the occupational hazards that has been considered in recent years. In this article, we will examine the impact of strategic thinking and organizational change and reduce burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic thinking
  • organizational change
  • burnout reduction