دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 21، مهر 1402 

استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر بین نشانه های حسی و تمایل به خرید آنی خوراکی های خیابانی

JABM.3.2.15564.35997558177

مریم مشایخی؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ محمدحسین فرقانی