دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1402 

استخراج از طرح پژوهشی

بررسی تطبیقی موبایل مارکتینگ و بازی گونه سازی

JABM.3.2.15564.3536952262565.529626521

محمدصادق معنوی؛ فاطمه سادات شاهزاده صفوی