بررسی مدیریت کلان داده‌ها و تاثیر آن بر رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه مدیریت کلان داده‌ها و تأثیر آن بر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی بوده و به صورت آمیخته انجام گرفته و از نوع توصیفی-اکتشافی است که با روش اثبات‌گرایی-همبستگی انجام شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا از مصاحبه باز با 10 نفر از مدیران صنعت خرده‌فروشی ایران جهت شناسایی مولفه‌ها استفاده شده و در ادامه از طریق مصاحبه بسته با 50 نفر از متخصصین و خبرگان ستادی حوزه خرده‌فروشی در تهران که از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، داده‌های مرتبط با اولویت‌بندی اهمیت مولفه‌های استخراج شده، بدست آمد. در ادامه پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌ها بصورت در دسترس از 385 نمونه کارشناسان این حوزه خرده‌فروشی سطح تهران، در بهار 1401 جمع‌آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش شامل شناسایی 55 مفهومی و 26 مقوله در 7 بعد و اولویت‌بندی و استخراج راهبردهای دو راهی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای الگوی پایگاه داده‌ها و استخدام منابع ماهر برای مدیریت کلان داده‌ها است که منجر به قابلیت‌هایی مانند سفارشی‌سازی در صنعت خرده فروشی خواهد شد، که این قابلیت‌ها باعث افزایش ضایت مشتریان و در نهایت بهبود فروش سازمان به عنوان مهم‌ترین مولفه‌های مورد بررسی در پژوهش خواهد شد. نتایج بیانگر این است که راهبردها و ابزارهای مدیریت کلان داده‌ها، تاثیر مثبت و معناداری در ایجاد قابلیت‌های صنعت خرده فروشی مانند سفارشی سازی گسترده دارد و این قابلیت‌ها نیز، اثر معناداری بر رضایت مشتریان و افزایش فروش سازمان‌های صنعت خرده فروشی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating big data management and its impact on customer satisfaction and organizational performance in the Iranian retail industry

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemian sahebi 1
  • Rahil Kordheydari 1
  • mohammad Aghaei 2
1 Msc, faculty of management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Faculty of Management and Economics, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the method of big data management and its effect on customer satisfaction and organizational performance in the Iranian retail industry. This research is applied-developmental in terms of purpose and has been done in a mixed way and is of descriptive-exploratory type which has been done by positivist-correlation method. To achieve the goal of the research, first open interviews with 10 managers of Iran's retail industry were used to identify the components and then through closed interviews with 50 specialists and experts in the field of retail in Tehran who were selected through snowball sampling. Data related to prioritizing the importance of the extracted components were obtained. In the continuation of the research, using a questionnaire tool, data were collected from 385 samples of experts in this field of retail in Tehran in the spring of 2022 and analyzed using SPSS and LISREL software. The findings include identifying 55 concepts and 26 categories in 7 dimensions and prioritizing and extracting two-way strategies, analyzing social networks and database template tools, and employing skilled resources for big data management, leading to capabilities such as customization in the retail industry. These capabilities will increase customer satisfaction and ultimately improve the organization's sales as the most important components in research. The results indicate that big data management strategies and tools have a positive and significant effect on creating retail industry capabilities such as extensive customization, and these capabilities also have a significant effect on customer satisfaction and increase sales of Iranian retail industry organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Data Management"
  • Customer Satisfaction"
  • Organizational Performance"
  • Retail Industry"
  • "
  • Positivism Method"