دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 22، مهر و آبان 1402 

استخراج از رساله دکتری

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر اشتغال در ایران

صفحه 64-72

JABM.3.2.15564.3512565367

خسرو مرادی شهدادی؛ کامران پودات