بررسی تأثیر ویژگی‌های تبلیغات رسانه‌های اجتماعی (اینستاگرام) بر قصد خرید مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه رفاه شهر سوادکوه)

نوع مقاله : استخراج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد بابل، بابل، ایران

2 ‌کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، ساری، ایران

چکیده

امروزه از رسانه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای به عنوان بستری برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی استفاده می‌شود. سازمان‌ها منابع زیادی را صرف تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی می‌کنند. با این وجود‌، چالش همیشگی آن-ها چگونگی تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی به منظور جذب بهتر مشتری و ایجاد انگیزه برای خرید بوده است. با توجه به گسترش و قدرت تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص اینستاگرام، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های آن بر قصد خرید مشتریان انجام شده است. این پژوهش، تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان فروشگاه رفاه در شهر سوادکوه می‌باشد. داده‌ها حاصل از پرسشنامه‌های استاندارد، که با طیف ارزشی لیکرت سنجیده شده است. میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. آمار توصیفی و آمار تحلیلی آن به ترتیب از طریق نرم افزار SPSS‌و از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS بررسی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که انگیزه لذت و پیوند درک شده و عادت به تبلیغات و انتظارات عملکرد و اطلاع رسانی و تعامل تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتری از رسانه اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Media Advertising Features (Instagram) on Customers' Purchase Intentions (Case Study: Customers of the Refah Market in Swadkoh)

نویسندگان [English]

  • maryam mokhtari kalijkola 1
  • Mehdi Gholizadeh Eratbeni 2
  • seddigheh darzi evati 3
1 PhD student, Department of Business Management, Islamic Azad University of Babol Branch, Babol, Iran
2 - MSc Economics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Educational Institution Rouzbahan, Sari, Iran
چکیده [English]

Today, social media is increasingly used as a platform for marketing and advertising activities.Organizations spend a lot of resources on advertising in social networks, however, their constant challenge has been how to influence social media in order to better attract customers and motivate them to buy. Return on investment in advertising requires a targeted advertising strategy. Considering the expansion and influence of social media and Instagram in particular, the present study has been conducted to investigate the effect of its features on the purchase intention of customers. This study was descriptive in terms of purpose and method of data collection. The statistical population of the current research is the customers of Refah chain store in Swadkoh city. The data were obtained from standard questionnaires, which were measured with Likert scale. Its reliability was confirmed using Cronbach's alpha test. Descriptive statistics and analytical statistics were analyzed through SPSS software and through Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS software. Research findings have shown that perceived enjoyment and bonding motivation and habit of advertising and performance expectations, information and interaction have a positive and significant impact on customer intention of social media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • purchase intention
  • Performance expectations
  • Perceived link
  • A habit
  • notification
اسدی سمسکنده، امین.)1398(. بررسی تأثیر ویژگی ها ی تبلیغات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان. پایان نامه کارشناسی
ارشد. گروه مدیریت، مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشکده علوم انسانی. موسسه آموزش عالی سارویه،ساری.
اعظمی, محسن, آزادی, وحید, و آینه, معصومه.)1395(. بررسی تاثی ر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی درک شده بر قصد
خرید مصرف کننده. جامعه شناسی آموزش و پرورش, 2)2(, .197-181
بزازیان قدیم, رزین, و آزاد, ناصر.)1399(. بررس ی تاثیر ویژگیهای تبلیغاتی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتری )مطالعه
موردی: کاربران شرکت ایرانسل در شهر تهران(. مطالعات رفتاری در مدیریت, 11)24(, .110-105
حاجی کریم ی, عباسعلی, کریم ی جعفری, فاطمه, و یزدانی, شهین.) 1401(. بررسی تأثیر ویژگیهای تبلیغات رسانه های اجتماعی بر
قصد خرید مشتریان جوان در صنعت لوازم الکترونیک )مورد مطالعه: دیجی کاال(. مدیریت بازاریابی, 17)55(, .80-61
حقیقی نسب, منیژه, و قاسمی, مائده.)1401(. تأثیر ک یفیت محتوا و تعامل با برند بر رفتار خرید با نقش میانجی درگیری شناختی و
احساسی کاربران در شبکه های اجتماعی. نشریه تحقیقات بازاریابی نوی ن, 12)3(, .152-133
رحیمنیا، فریبرز، رمضانی، یوسف و زرگران، سحر.)1398(. تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطه
نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی، تحقیقات بازاریابی نوین، 9)1(، .52-33
سندالی، وفا، نایب زاده، شهناز، و ابوالفضل داوودی.)1397(. ارزیاب ی مشتری از برند و قصد خرید با توجه به نقش ترجیح برند،
فصلنامه پژوهش های جدید در مدی ریت و حسابداری، )11(، .456-439
شکرچی زاده, زهرا, و ولیخانی, زهرا.)1400(. تأثیر ویژگیهای تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی بر قصد خرید آنالین ازطریق نقش
میانجی نگرش به تبلیغ و برند )مورد مطالعه: دنبالکنندگان صفحات پوشاک چرم در ای نستاگرام(. نشریه تحقیقات بازاریابی
نوین, 11)4(, .176-157
شهریاری، شادی، و حق شناس کاشانی، فریده.)1401(. تأثیر ابعاد بازاریابی چریک ی از طریق متغیرهای میانجی سودمندی و پذیرش
اطالعات در تصویر برند در شبکه های اجتماعی )مورد مطالعه: دانشجو یان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران(، مجله مدیریت
بازاریابی، (54)،17 .23-1
قربانی, علی, و داودی, علیرضا.)1401(. بررسی تاثیر یکپارچه سازی چندکاناله ، اعتماد و وفاداری افالین و انالین بر قصد خرید
مجدد )مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های زنجیره ا ی افق کوروش شهر تهران(. دوماهنامه نگرش های نوین مدیری ت
بازرگانی, 3)3(, .17-1
الچین، ساناز، عابد ی، احسان، و مهیا محمدی.)1395(. بررسی تأث یر نفوذ اجتماعی، انتظارات عملکردی و تالش مورد انتظار مشتری
بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی بانک سپه: )موردمطالعه: مشتریان استان تهران(، سومین کنفرانس ب ین المللی
مدیریت و مهندسی صنایع، اردبیل، دانشگاه مقدس اردب یلی.
Anurag, S. (2016). Company-Customer Interaction Via Social Media: Contributions To The Marketing Mix, in
Singh, A. and Duhan, P. (Ed.), Managing Public Relations and Brand Image through Social Media, IGI Global,
Hershey, PA, 160-170.
Chi, H. K., Yeh, H. R., & Yang, Y. T. (2012). The impact of brand awareness on consumer purchase intention: The
mediating effect of perceived quality and brand loyalty. Journal of International Management Studies, 4 (1), 135-
144.
Dabbous, A., & Aoun Barakat, K. (2020). Bridging the online offline gap: Assessing the impact of brands’ social
network content quality on brand awareness and purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services,
53, 966-1001
Keller, K.L. and Lehmann, D.R. (2003), “How do brands create value?”, Marketing Management, 12(3), 26-31.
Mcclure, C., & Seock, Y, K. (2020). The role of involvement: Investigating the effect of brand’s social media pages
on consumer purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 975-1001.
Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology:
Extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS Quarterly, 36 (1), 157–178
Wendler, T. & Soren, G. (2016). Data Mining With Spss Modeler”, Springer International Publishing Switzerland .