بررسی تأثیر ویژگی‌های تبلیغات رسانه‌های اجتماعی (اینستاگرام) بر قصد خرید مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه رفاه شهر سوادکوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد بابل، بابل، ایران

2 ‌کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، ساری، ایران

چکیده

امروزه از رسانه‌های اجتماعی به طور فزاینده‌ای به عنوان بستری برای انجام فعالیت‌های بازاریابی و تبلیغاتی استفاده می‌شود. سازمان‌ها منابع زیادی را صرف تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی می‌کنند. با این وجود‌، چالش همیشگی آن-ها چگونگی تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی به منظور جذب بهتر مشتری و ایجاد انگیزه برای خرید بوده است. با توجه به گسترش و قدرت تاثیرگذاری رسانه‌های اجتماعی و به طور خاص اینستاگرام، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های آن بر قصد خرید مشتریان انجام شده است. این پژوهش، تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان فروشگاه رفاه در شهر سوادکوه می‌باشد. داده‌ها حاصل از پرسشنامه‌های استاندارد، که با طیف ارزشی لیکرت سنجیده شده است. میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. آمار توصیفی و آمار تحلیلی آن به ترتیب از طریق نرم افزار SPSS‌و از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری(SEM) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS بررسی شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که انگیزه لذت و پیوند درک شده و عادت به تبلیغات و انتظارات عملکرد و اطلاع رسانی و تعامل تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتری از رسانه اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Media Advertising Features (Instagram) on Customers' Purchase Intentions (Case Study: Customers of the Refah Market in Swadkoh)

نویسندگان [English]

 • maryam mokhtari kalijkola 1
 • Mehdi Gholizadeh Eratbeni 2
 • seddigheh darzi evati 3
1 PhD student, Department of Business Management, Islamic Azad University of Babol Branch, Babol, Iran
2 - MSc Economics, Department of Economics, Semnan University, Semnan, Iran
3 MSc Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Educational Institution Rouzbahan, Sari, Iran
چکیده [English]

Today, social media is increasingly used as a platform for marketing and advertising activities.Organizations spend a lot of resources on advertising in social networks, however, their constant challenge has been how to influence social media in order to better attract customers and motivate them to buy. Return on investment in advertising requires a targeted advertising strategy. Considering the expansion and influence of social media and Instagram in particular, the present study has been conducted to investigate the effect of its features on the purchase intention of customers. This study was descriptive in terms of purpose and method of data collection. The statistical population of the current research is the customers of Refah chain store in Swadkoh city. The data were obtained from standard questionnaires, which were measured with Likert scale. Its reliability was confirmed using Cronbach's alpha test. Descriptive statistics and analytical statistics were analyzed through SPSS software and through Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS software. Research findings have shown that perceived enjoyment and bonding motivation and habit of advertising and performance expectations, information and interaction have a positive and significant impact on customer intention of social media.

کلیدواژه‌ها [English]

 • purchase intention
 • Performance expectations
 • Perceived link
 • A habit
 • notification

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 فروردین 1402
 • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 03 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 12 فروردین 1402