تأثیر محیط فیزیکی بر رضایت و تکرار خرید مشتریان؛ نقش ادراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بین المللی خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر محیط فیزیکی بر رضایت و تکرار خرید مشتریان با توجه به نقش ادراک درسالن های غذاخوری و فست فودهای منطقه آزاد اروند انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان صنعت مواد غذایی بویژه غذاهای آماده مصرف در رستوران و فست فودهای منطقه آزاد اروند می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود به تعداد 384 شرکت و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بومی سازی و توسعه داده شده 33 سئوالی برگرفته از تحقیق چن و فیوره (2017) می باشد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب محیط فیزیکی 91/0، ادراک 87/0، تکرار خرید 88/0 و رضایت 83/0 مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی با استفاده از تحلیل عاملی به مقدار 881/0=KMO تایید شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزاز آماری SPSS.22 و برنامه معادلات ساختاری AMOS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد محیط فیزیکی بر رضایت و تکرار خرید مشتریان با توجه به نقش ادراک مشتری در سالن های غذاخوری و فست فودهای منطقه آزاد اروند تأثیر دارد. محیط فیزیکی و قیمت مناسب، دو عنصر ضروری است که سطح رضایت مشتری را تعیین میکنند و درنهایت باعث افزایش وفاداری مشتری می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of the physical environment on the satisfaction and repeat purchase of customers with the role of perception

نویسندگان [English]

  • fereydoun omidi 1
  • parasto dehkordian 2
1 Department of Business Management, Khoramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran
2 Department of Management, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Abstract

Restaurant customers usually buy a service with several evaluation criteria at the same time. Typically, the purchase decision may be made by considering things such as service quality, delivery speed, price, and other specific purchase motives. This research was conducted with the aim of investigating the effect of the physical environment on the satisfaction and repetition of customers' purchases with regard to the role of perception (dining halls and fast foods in Arvand Azad Zone).

The research is a descriptive-survey research in terms of applied purpose and based on the nature and method. The statistical population in this research is all customers of the food industry, especially ready-to-eat foods in restaurants and fast foods in Arvand Free Zone. The statistical sample was selected using Cochran's formula for limited societies with the number of 384 companies and stratified random sampling method. The tool used in this research is a localized and developed questionnaire of 33 questions taken from the research of Chen and Fiore (2017). The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha test, in order of physical environment 0.91, perception 0.87, repeat purchase 0.88 and satisfaction 0.83. Also, the validity was confirmed using factor analysis with the value of KMO=0.881. Data analysis was done using SPSS.22 statistical software and AMOS structural equations program.

The physical environment and the right price are two essential elements that determine the level of customer satisfaction and ultimately increase customer loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : physical environment
  • customer satisfaction
  • customer repeat purchase
  • customer perception

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 15 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1402