طراحی و ارزیابی مدل در بازاریابی هوشمند احساسی (مورد مطالعه: مشتریان رستوران های جزیره کیش)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد شیراز

2 دانشجوی دکتری تخصصی ، مدیریت بازرگانی ، واحد بین الملل کیش ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کیش، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهر قدس

چکیده

در دنیای رقابتی فعلی، مفهوم و عملکرد بازاریابی نیازمند‬ باززنگری است و تکنیکهای سنتی نیاز به تجدید نظر دارند. بنابراین بازاریابی هوشمند احساسی در مورد چگونگی برانگیختن احساسات مخاطبان برای افزایش رغبت در آنان به خرید یک خدمت و یا محصول است.صنعت رستوران داری نیز در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای اقتصاد هر کشور است و از کاربرد مفاهیم روز بازاریابی مستثنی نیست. در حال حاضر باید اذعان نمود صنعت رستوران داری در ایران در جایگاه شایسته ای قرار ندارد و از جمله دلایل این مسئله، عدم توجه به مدل های مناسب و به روز بازاریابی است. لذا این پژوهش به دنبال طراحی مدل در بازاریابی احساسی در صنعت رستوران داری بوده و در این مسیر از روش تحقیق گراندد تئوری استفاده نموده است. بدین ترتیب که مصاحبه های صورت گرفته با 22 مدیر رستوران منتخب جزیره کیش با نرم افزار atlas.ti تحلیل و مدل پژوهش استخراج گردید. بر اساس مولفه های شناسایی شده طبق مدل استخراج شده از تحلیل کیفی مصاحبه ها، پرسشنامه لازم طراحی گردید. سپس این پرسشنامه در بین 384 نفر از مشتریان رستوران های مذکور توزیع و در نهایت با روش مدلسازی معادلات ساختاری به ارزیابی برازش مدل پرداخته شد. برای تحلیل کمی داده ها نیز از نرم افزار SPSS و Smartpls نسخه 2 استفاده شد. نتایج تحلیل ساختاری برازش مناسب مدل را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model design and evaluation in emotional intelligent marketing (case study: Kish Island restaurant customers)

نویسندگان [English]

  • Daryush Jamshidi 1
  • majid Mohebi 2
  • alireza rousta 3
1 Assistant Professor, Department of Business Administration, Shiraz Azad University
2 PhD student, Business Administration, Kish International Unit, Islamic Azad University, Kish unit, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Administration, Islamic Azad University, Quds City Branch
چکیده [English]

In the current competitive world, the concept and practice of marketing needs to be reviewed and the traditional techniques need to be revised. Therefore, intelligent emotional marketing is about how to arouse the emotions of the audience to increase their desire to buy a service or product. The restaurant industry is also one of the components of the economy of any country in the market-based economy and is not excluded from the application of modern marketing concepts. Currently, it must be acknowledged that the restaurant industry in Iran is not in a worthy position, and one of the reasons for this problem is the lack of attention to appropriate and up-to-date marketing models. Therefore, this research sought to design a model in emotional marketing in the restaurant industry, and in this way, it used the grounded theory research method. In this way, the interviews conducted with 22 selected restaurant managers of Kish Island were analyzed with atlas.ti software and the research model was extracted. Based on the identified components according to the model extracted from the qualitative analysis of the interviews, the necessary questionnaire was designed. Then, this questionnaire was distributed among 384 customers of the mentioned restaurants, and finally, the fit of the model was evaluated using the structural equation modeling method. SPSS and Smartpls version 2 software were used for quantitative data analysis. The results of the structural analysis have shown the appropriate fit of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • emotional marketing
  • loyalty
  • grounded theory
  • qualitative research
  • Atlas TA