مطالعه ای اقتباسی از سواد رسانه ای اروپا: تاثیر اخبار شبکه مجازی بر بازاریابی سهام و بازار سرمایه

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری ،دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد دانشکده بازاریابی، دانشگاه می سی سی پی، آمریکا

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات پویای اخبار شبکه‌های مجازی مبتنی بر سواد رسانه‌ای اروپا بر روی الگوهای بازاریابی سهام و رفتارهای بازار سرمایه می‌پردازد. با استفاده از روش‌های تحلیلی اقتباسی، این تحقیق پیوند بنیادین میان دانش سواد رسانه‌ای و استراتژی‌های موثر مالی را که به وسیله بنگاه‌های اقتصادی در جهت پیشبرد اهداف بازار سرمایه و تأثیرگذاری بر روی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود مورد کاوش قرار می‌دهد. با تحلیل گسترده‌ داده‌های کمی و کیفی جمع‌آوری‌شده از شبکه‌های اروپایی و بازارهای مالی، این پژوهش الگوهای تأثیر اخبار بر تصمیم‌گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران را شناسایی کرده و نحوه کاربرد سواد رسانه‌ای در تعیین چارچوب‌های ارتباطی مؤثر بین سازمان‌ها و سهامداران را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از این تحقیق، دیدگاه‌های جدیدی را به مدیران بازاریابی و تحلیلگران مالی ارائه داده و راهکارهای عملی برای بهینه‌سازی استراتژی‌های مالی شرکت‌ها در رابطه با سواد رسانه‌ای را پیشنهاد می‌کند. این پژوهش همچنین به پیامدهای رگولاتوری اشاره دارد و سرفصل‌هایی برای تحقیقات آتی را مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

7.Hawfeng, S, (2017), “Media Coverage and Stock Price Bubbles”, Finance Journal, No. 24, PP.22-38. 8. Hill, C (2018),” The Impact of Media Coverage on Stock Crash”. 9. Maditinos, I (2016) “Investors’ Behavior in Media”. 10.Raymond, S (2017) “ Media Coverage Scandals and Stock Market”.

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Sarshar 1
  • Barry J. Babin 2
1 PhD in Business Administration, Faculty of Management, Economics and Accounting, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor of the School of Marketing, University of Mississippi, USA
چکیده [English]

The present study conducts a comprehensive examination on the dynamic impact of virtual network news, grounded in the European media literacy, on stock marketing strategies and capital market behaviors. Employing adaptive analytical methods, our research explores the foundational link between media literacy knowledge and effective financial strategies utilized by economic entities to advance capital market objectives and influence investors. Through an extensive analysis of both quantitative and qualitative data gathered from European networks and financial markets, the study identifies patterns of news impact on investors’ financial decision-making and investigates the application of media literacy in framing effective communicative architectures between organizations and shareholders. The findings provide new perspectives to marketing managers and financial analysts, offering practical approaches for optimizing corporate financial strategies in relation to media literacy. The research also addresses regulatory implications and sets an agenda for future inquiries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Share market
  • news
  • virtual network
  • capital market