ارائه الگوی مدیریت اسکیزوفرنی برند در خدمات بانکداری با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : استخراج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ،واحدخرمشهر،دانشگاه آزاداسلامی،خرمشهر،ایران.

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی،واحدآبادان،دانشگاه آزاداسلامی،آبادان،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین الملل خرمشهر-خلیج فارس، خرمشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مدیریت اسکیزوفرنی برند در خدمات بانکداری با رویکرد نظریه داده بنیادمی باشد.

روش و ابزار: به‌منظور رسیدن به این الگو، از رویکرد کیفی استفاده شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد پس از انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر خبره در ارتباط با مدیریت اسکیزوفرنی برند و صنعت بانکداری ‌بر اساس ‌کفایت داده‌ها و اصل اشباع نظری طی انجام مراحل کدبندی باز، محوری و انتخابی، الگوی پارادایمی مدیریت اسکیزوفرنی برند طراحی شد.

یافته‌ها: در گام اول، بر اساس بررسی صورت پذیرفته در مرحله کدگذاری باز 179 کد شناسایی شد که درنهایت 104 کد مفهومی در 28 مقوله کلی گروه‌بندی شدند. هویت برند مقوله محوری در تعامل با مدیریت اسکیزوفرنی برند است که از تحلیل عوامل علی شناسایی‌شده شامل: یکسان کردن الگوی ارائه خدمات، آگاه‌سازی جامع، ساختار سازی، مدیریت عدالت محور، هماهنگی سیستمی، مدیریت صادقانه، بازاریابی یکپارچه، به‌کارگیری نقاط قوت به‌صورت کل واحد، نام واحد بانکی یکسان، تطابق پیام‌های برند با رفتار برند و مدیریت سیستمی استنتاج گردیده است در این زمینه سیاست‌گذاری کارآمد، فرهنگ‌سازمانی و شناخت بهتر مهم‌ترین عوامل مدل مداخله گرو چابکی سیستمی، استنتاج گردیده است. در این زمینه سیاست‌گذاری کارآمد، فرهنگ‌سازمانی و شناخت برند مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز مرتبط با تعامل با شبکه‌های اجتماعی بودند. یافته هانشان داد مقوله اصلی که هویت برندمی باشد راهبردهای اعتماد به برند، قدرت برند، کاهش ابهام نسبت به برند، اهمیت به برند و انتظار از برند و پیامدهای رضایت از برند، کاهش نگرانی، وفاداری، اطمینان به ثبات و نظم اجرایی سازمانی را در پی دارد.

نتیجه‌گیری: لذا نتایج به‌دست‌آمده این پژوهش می‌تواند راهکارهای مناسب جهت مدیریت اسکیزوفرنی پیش‌آمده را برای مدیران ارشد و اجرایی در صنعت بانکداری بخصوص در حوزه فعالیت بانک سپه ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

presenting the model of brand schizophrenia management in banking services using foundation data theory

نویسندگان [English]

  • ali rashno 1
  • soheila zarinjoy alvar 2
  • leila andervazh 3
1 Ph.d student of Management Department, Khorramshahr Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 2Assistant Prof Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran. (Corresponding author) [email protected]
3 Assistant Professor, Department of Business Management, Khoramshahr-Persian Gulf International Branch, Khoramshahr, Iran
چکیده [English]

Purpose:

The purpose of this research is proviهing a model of brand schizophrenia management in

banking services with the approach of foundational data theory.

Method and tools:

In order to reach this pattern, a qualitative approach was used. To select the sample, purposeful

and snowball sampling methods were used. After conducting semi-structured interviews with 16

experts related to brand schizophrenia management and the banking industry, based on the data

sufficiency and the principle of theoretical saturation, during open, central and selective coding

stages, the pattern A brand schizophrenia management paradigm was designed.

Findings:

In the first step, based on the review conducted in the open coding stage, 179 codes were

identified, and finally 104 conceptual codes were grouped into 28 general categories. Brand

identity is a central category in the interaction with brand schizophrenia management, which is

identified from the analysis of the causal factors including: unifying the service delivery model,

comprehensive awareness, structuring, justice-oriented management, system coordination,

honest management, integrated marketing, using the strengths as a whole unit. The name of the

same bank unit, the matching of brand messages with brand behavior and systemic management

have been inferred. In this context, efficient policy making, organizational culture and better

understanding of the most important factors of the systemic agility intervention model have been

inferred.

In this context, effective policy, organizational culture and brand recognition were the most

important underlying factors related to interaction with social networks. Hanshan's findings

showed that the main category of brand identity is the strategies of brand trust, brand strength,

reducing brand ambiguity, brand importance and brand expectations, and the consequences of

brand satisfaction, reducing worry, loyalty, ensuring stability and organizational executive order

in finds out

Conclusion: Therefore, the results of this research can provide suitable solutions for the

management of schizophrenia for senior and executive managers in the banking industry,

especially in Sepeh Bank's field of activity.

Keywords: brand schizophrenia, brand identity, banking industry.Presenting the model of brand schizophrenia management in banking services

using foundation data theory

Brand schizophrenia, brand identity, banking industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schizophrenia brand
  • Brand Identity
  • banking industry