بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش هوشمندی اجتماعی- استراتژیک در شرکت های صادرات محور شهر تهران در سال 1399

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

دانشجو کارشناسی ارشد گرایش بازاریابی پیام نور واحد ورامین

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد سازمان با تاکید بر نقش هوشمندی اجتماعی- استراتژیک در شرکت های صادرات محور شهر تهران در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت های صادرات محور شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد و از بین اعضای جامعه 150 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای سنجش هوش رقابتی از پرسشنامه گلدستون(2009)، عملکرد سازمانی از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت (2001)، هوش اجتماعی-استراتژیک گروکر (2010) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار IBM AMOS 24 استفاده شد. نتایج پس از برازش مدل ارائه گردید. نتایج نشان داد هوش رقابتی به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که هوش رقابتی از طریق هوشمندی اجتماعی- استراتژیک بر عملکرد سازمانی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of competitive intelligence on organizational performance with emphasis on the role of social-strategic intelligence in export-oriented companies in Tehran in 1399

نویسنده [English]

  • Ahmadreza Akbari
MBA Student in Marketing, Payame Noor University ,Varamin Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of competitive intelligence on organizational performance with emphasis on the role of social-strategic intelligence in export-oriented companies in Tehran in 1399. The statistical population of this study is all employees of export-oriented companies in Tehran. Sampling method is available by sampling and 150 members of the community were selected as sample members. Goldstone Questionnaire (2009), Hershey and Goldsmith Questionnaire (2001), and Grocker (2010) Socio-Strategic Intelligence Questionnaire were used to measure competitive intelligence. IBM AMOS 24 software was used for data analysis. The results were presented after fitting the model. The results showed that competitive intelligence directly affects organizational performance. The results also showed that competitive intelligence through organizational socio-strategic intelligence affect organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "competitive intelligence"" socio
  • strategic intelligence"" organizational performance"" export
  • oriented companies"