تاثیر بین نشانه های حسی و تمایل به خرید آنی خوراکی های خیابانی

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی/ قم/ ایران

2 استادیار،گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت بازاریابی،گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

موضوع خرید آنی یک جنبه‌ی منحصر به فرد از شیوه زندگی مصرف‌کنندگان در جوامع مختلف است. از این رو درک و آگاهی مناسبِ مصرف‌کننده از این موضوع بر بهبود تمایل به خرید مشتری به ویژه در بازار رقابتی و پیچیدة امروزی موثر می‌باشد. علاوه براین علی رغم انجام پژوهش‌های داخلی متعدد در زمینه خرید آنی به تاثیر پذیری این رفتار خریداران از سرنخ‌های حسی کمتر پرداخته شده‌است. براین اساس، این پژوهش با هدف بررسی نشانه‌های حسی بر رفتار مصرف‌کننده درخرید آنی خوراکی‌های خیابانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، بر اساس ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش، مشتریان در دسترس بالای 18 سال فروشنده های خوراکی گاری ها و ماشین های سیار در خیابان است. مدل مفهومی پژوهش به کمک ادبیات موضوع تدوین شده است. با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 384 پرسش نامه بر طبق فرمول کوکران با پایایی قابل قبول جمع آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS و Amos انجام شده است. نتایج نشان داد که نشانه‌های حسی بر تمایل به خرید آنی، تهییج و لذت جویی تاثیر مثبت و بر ریسک ادراکی تاثیر منفی دارد. پس از ارائه نتایج، به فروشندگان و دست اندرکاران اینگونه کسب وکارهای خیابانی پیشنهاد می‌شودکه از طریق بازاریابی حسی، باعث تحریک احساسات افراد شوند تا بتوانند مصرف‌کننده را به خرید آنی تشویق نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect between sensory cues and willingness to buy instant street foods

نویسندگان [English]

  • maryam mashayekhi 1
  • Ali Asghar Eyvazi Heshmat 2
  • Mohammad Hossein Furqani 3
1 Islamic Azad University/ Qom/ Iran
2 Assistant Professor, Payam Noor University Management Department, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Marketing Management, Department of Business Management, Faculty of Management, Isfahan University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The topic of impulse buying is a unique aspect of consumer lifestyles in different societies. Therefore, consumer understanding and awareness of this issue is effective in improving customer willingness to purchase, especially in today's competitive and complex market. Despite numerous domestic research studies on impulse buying, less attention has been paid to the sensory cues influencing consumer behavior. Based on this, this research aims to investigate sensory cues on consumer behavior in impulse buying of street food. This research is descriptive-survey in nature and based on its objective, it is applied. The statistical population of this study includes customers over 18 years old, street food vendors, and mobile food trucks. The conceptual model of the research has been developed using the literature on the subject. Using convenience sampling, a total of 384 questionnaires were collected with an acceptable reliability based on Cronbach's alpha. Data analysis was performed using structural equation modeling through SPSS and Amos software. The results showed that sensory cues have a positive impact on impulse buying inclination, stimulation, and hedonic enjoyment, while they have a negative impact on perceived risk. After presenting the results, it is recommended to sellers and stakeholders of such street businesses to use sensory marketing to stimulate individuals' emotions and encourage them to engage in impulse buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse Buying
  • Sensory Cues
  • Arousal
  • Perceptual Risk