بررسی نقش هدایتگر مدیر در فرآیند وفادارسازی کارکنان

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هم زمان با پیشرفت تکنولوژی در جوامع کنونی که شاهد بیگانگی هرچه بیشتر انسانها و عدم درک متقابل آنها نسبت به یکدیگر هستیم، وفاداری یکی از مفاهیمی است که نیاز به آن در محیط های کاری جهت همراستا سازی اهداف کارکنان، مدیریت و سازمان بیش از پیش احساس می شود. وفاداری به عنوان عاملی کلیدی جهت پیوند افراد با سازمان با تأثیر بر ماندگاری افراد و افزایش بازدهی کاری آنها از تحمیل هزینه های ناشی از خروج از کار یا کم کاری کارکنان به سازمان جلوگیری می کند. در این میان نقش همه جانبه و مسئولیت بالای مدیر در بهبود عملکرد کارکنان و پیشبرد اهداف سازمان حائز اهمیت بسیار است لذا سازمان هایی موفق ترند که مدیران آنها با بکار بردن اصولی در جهت وفادارسازی کارکنان به بهترین وجه تلاش می کنند. در این مقاله سعی بر آن است تا نقش مدیریت در زمینه ی برخی عوامل غیرمادی که در فرآیند وفادارسازی کارکنان تأثیر به سزایی دارند و اقداماتی که مدیر موظّف به انجام آنها است تا بتواند از طریق بکارگیری افرادی وفادار و پرورش آنها کارایی و اثربخشی سازمان را به حداکثر برساند بررسی شود. وظایف مدیر در این زمینه از گزینش آغاز شده و در طول مسیر ادامه می یابد و بررسی عواملی همچون آموزش و حمایت های روحی و عاطفی کارکنان و برقراری اعتماد و عدالت در فضای سازمان و اینکه یک مدیر چگونه می تواند با بکارگیری آنها در بیشینه سازی وفاداری کارکنان گامی مؤثر بردارد مورد نظر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of managers' guide in the process of employee loyalty

نویسنده [English]

  • Dinara Naderi
Department of Literature and humanities, Esfahan university, Esfahan, Iran
چکیده [English]

At the same time with the advancement of technology in today's societies, where we are witnessing more and more alienation of people and their lack of mutual understanding towards each other, loyalty is one of the concepts that need to be felt in work environments in order to align the goals of employees, management and organization more than ever. Loyalty is a key factor to connect staff with organization by influencing the retention of them and increasing their work efficiency and preventing the organization from imposing costs due to employee resignation or underwork. Meanwhile, the all-round role and high responsibility of the manager in improving the performance of employees and advancing the organization's goals is very important, therefore, organizations are more successful whose managers try their best by applying principles to make employees loyal. In this article, an attempt is made to explain the role of management in the context of some intangible factors that have a significant impact on the process of employee loyalty and the actions that the manager is required to take in order to improve the efficiency and effectiveness of the organization through the use of loyal people and their training. The manager's duties in this field start from the selection and continue along the way and examining factors such as training and mental and emotional support of employees and establishing trust and justice in the organization's atmosphere and how a manager can maximize employee loyalty by using them will be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee loyalty
  • Organization
  • Organizational justice
  • Organizational trust