بررسی استراتژی های رقابتی شرکت بیمه سامان با رویکرد مدیریت استراتژیک (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه سامان استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیئت علمی گروه مدیرییت بازرگانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به دلیل پویا و رقابتی بودن صنعت بیمه،تدوام استراتژی های رقابتی مبتنی بر شناخت از محیط،فرصت ها و تهدیدات محیطی و درک نقاط قوت و ضعف سازمان بسیار مهم است ،چون بدون این تحلیل ها ،تلاش بیمه گر اثر بخشی لازم را نخواهد داشت و سازمان به هدف نهایی خود نخواهد رسید. به دلیل چالش ها و مشکلات وشکاف های موجود در به کارگیری روش های سیستماتیک، تحلیل محیطی،تجزیه و تحلیل سازمان و تداوم استراتژی با اضافه کردن عوامل محیطی و درونی سازمان در صنعت بیمه کشور،تحقیق حاضر با تکیه بر نظر10تن از خبر ه های این صنعت از بین مدیران و نمایندگان و صاحب نظران صنعت بیمه،ابتدا به شناسایی عوامل داخل و خارجی موثر برفرایند برنامه ریزی استراتژیک پرداخته و سپس با تجزیه و تحلیل آن ها بهترین استراتژی های ممکن را پیشنهاد داده است. روش جمع آوری اطلاعات اولیه با پرسشنامه و مصاحبه و روش نظر خواهی از نمایندگان"سهند ماهنی تبریز"و به موازات آن مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. عوامل داخلی(قوت و ضعف ها)و عوامل خارجی(تهدید و فرصت ها)همگی در قالب40عامل توسط ماتریس عومل داخلی و خارجی که نتیجه مصاحبه ها با خبره های نام برده میباشد توسط نرم افزار MAXQDA2020 استخراج شده و تحلیل شده است که در نتیجه این عملیات به 4 مقوله ی اصلی با عنوان های نقاط قوت،نقط ضعف،فرصت ها و تهدید ها و 40 کد برای مقوله های فوق بدست آمده است که در ادامه مطالب بیان شده است. و استراتژی ها حاصل شده جهت تعیین جذابیت در ماتریس برنامه ریزی کمی QSPMمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،تا الویت های سازمان مربوطه درجه بندی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the competitive strategies of Saman insurance company with a strategic management approach (Study case: Saman insurance agencies in East Azerbaijan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad bashokouh 1
  • Hosein Rahimi Kalor 2
  • Hosein Jabrailpor dinvar 3
1 Member of the Faculty of Business Administration Department of Mohaghegh Ardabili University
2 Member of the Faculty of Business Administration Department of Mohaghegh Ardabili University
3 Senior student of business administration, majoring in marketing, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Due to the dynamic and competitive nature of the insurance industry, the continuation of competitive strategies based on the knowledge of the environment, environmental opportunities and threats and understanding the organization's strengths and weaknesses is very important, because without these analyses, the insurer's efforts will not be effective and the organization will not reach its final goal. Due to the challenges and problems and gaps in the application of systematic methods, environmental analysis, organization analysis and strategy continuation by adding environmental and internal factors of the organization in the country's insurance industry, the present research, relying on the opinion of 10 experts of this industry from among the managers and representatives and experts of the insurance industry, first identified the internal and external factors effective in the strategic planning process and then by analyzing them, proposed the best possible strategies. The primary data collection method was questionnaire and interview and the method of seeking opinions from the representatives of "Sahand Mahni Tabriz" and library studies were done in parallel. Internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (threats and opportunities) have all been extracted and analyzed by the MAXQDA2020 software in the form of 40 factors by the internal and external factor matrix, which is the result of interviews with the mentioned experts, and as a result of this operation, 4 main categories have been obtained with the titles of strengths, weaknesses, opportunities and threats, and 40 codes for the above categories have been obtained, which are described in the following. And the obtained strategies have been analyzed to determine the attractiveness in the QSPM quantitative planning matrix, so that the priorities of the relevant organization can be graded.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • strategic plan
  • competitive strategies
  • insurance industry
  • QSPM
  • SWOT