بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری(مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسندگان

1 استاد راهنما، استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد ، مدیربت ، حسابداری ، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده ، توزیع کننده و مشتری (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS  و از نرم‌افزار معادلات ساختاریpls در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است . جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی شرکت اینترنتی دیجی کالا به تعداد 800 نفر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده می‌باشد.بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% ، تعداد 261نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خرید آنلاین بر عملکرد رقابتی(169/0) تأثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت مدیریت کانال آنلاین بر عملکرد رقابتی(083/0) تأثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خدمات بر عملکرد رقابتی(289/0) تاثیر معناداری دارد. تعامل تأمین کننده تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خرید آنلاین(352/0) تعدیل می کند . تعامل توزیع  کننده تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت مدیریت کانال آنلاین(307/0) تعدیل می کند. تعامل مشتری  تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خدمات  آنلاین(109/0) تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Platform Architecture Flexibility on Competitive Performance, Shortcutability, Channel Management and Online Channel Management, and Modification of Supplier, Distributor and Customer (Code: DJ Corporation)

نویسندگان [English]

  • seyedeh masomeh ghamkhari 1
  • seyyed hamed mortazavi moghari 2
1 Supervisor, Assistant Professor of Business Management, Faculty of Economics, Management, Accounting, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Master of Business Management, Faculty of Management, Economics and Accounting, Payam Noor
چکیده [English]

This research was aimed at investigating the impact of platform architecture flexibility on competitive performance, with mediation of purchasing capability, channel management and online services, and adjustment of supplier, distributor and customer interaction (studied: DJ Product). This research is purposeful, practical and in nature, descriptive-follow-up. Research data is collected through the five -choice Likert questions in the research questionnaire. In the present study, the questionnaire has been used as a linear and multiple regression as a linear and multiple regression in order to integrate the data from the questionnaire, tailored to the statistical requirement of the statistical software of SPSS and the PLS structural equation software. The statistical population of this research is 800 staff of DJ Kala Internet staff. The sampling method used in this study is of a simple random type. Based on Cochran formula at 95% reliability, 261 people are selected as statistical samples. The results showed that the flexibility of the platform architecture through the mediating role of online shopping capability had a significant impact on competitive performance (0.169). The flexibility of the platform architecture through the mediatory role of online channel management has a significant impact on competitive performance (0.083). The flexibility of the platform architecture has a significant impact on competitive performance (0.289) through the mediating role of service capability (0.289). The interaction of the supplier adjusts the effect of platform architecture on online shopping capability (0.352). The distributor interaction adjusts the effect of platform architecture flexibility on online channel management capability (0.307). Customer interaction adjusts the impact of platform architecture on online service capability (0.109).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platform architecture flexibility
  • competitive performance
  • online shopping capability
  • online channel management
  • online services