موضوعات = مدیریت برند
بررسی ادراک مسئولیت پذیری اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 118-139

مهدی مهدی زاده رستم؛ امیر تقی زاده؛ عباس رضایی


گزینش برند مصرف کننده در سایت‌های خرید اجتماعی

دوره 2، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 45-64

متین عسکری