بررسی تاثیر عدالت از قیمت درک شده و رضایت بر وفاداری با نقش میانجی قصد مجدد خرید(مشتریان رستوران شهرزاد اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بررسی تاثیر عدالت از قیمت درک شده و رضایت بر وفاداری با نقش میانجی قصد مجدد خرید(مورد مطالعه:مشتریان رستوران شهرزاد اصفهان)می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌ها پژوهشی توصیفی-پیمایشی­ است. برای تجزیه‌وتحلیل از روش مدل­یابی معادلات ساختاری با نرم افزار آموس استفاده ‌شده است. با­توجه ­به پیمایشی ­بودن پژوهش برای جمع‌آوری داده از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که رضایت بر قصد خرید مجدد تأثیر معنادار دارد.عدالت از قیمت درک شده بر قصد خرید مجدد تأثیر معنادار دارد.عدالت از قیمت درک شده بر وفاداری تأثیر معنادار دارد.رضایت بر وفاداری تأثیر معنادار دارد.قصد خرید مجدد بر وفاداری تأثیر معنادار دارد.عدالت از قیمت درک شده بر وفاداری با نقش میانجی قصد خرید مجدد تأثیر معنادار دارد.رضایت بر وفاداری با نقش میانجی قصد خرید مجدد تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Electronic Service Quality on Customer Satisfaction and trust in Online Shopping (Case Study: Digikala Online Store)

نویسنده [English]

  • setayesh amerian
Master student, Business Management, payamnoor university, tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of justice on perceived price and satisfaction on loyalty with the mediating role of re-purchase intention (studied: customers of Shahrzad restaurant in Isfahan). The present study is a descriptive-survey study in terms of practical purpose and in terms of data collection. Structural equation modeling method with Amos software has been used for analysis and analysis. According to the survey, the survey was used to collect data from a standard questionnaire. The results showed that satisfaction has a significant effect on the intention to buy again. Justice from the perceived price has a significant effect on the intention to buy again. Justice from the perceived price has a significant effect on loyalty. Satisfaction with loyalty has a significant effect. It makes sense. Justice has a significant effect on the perceived price of loyalty to the mediating role of the intention to buy again. Satisfaction with loyalty to the mediating role of the intention to buy again has a significant effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice of perceived price. Satisfaction
  • loyalty
  • intention to buy again