بررسی تأثیر جان‌بخشی برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت برند (موردمطالعه: مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جان‌بخشی برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت برندمی‌باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری داده‌های پژوهشی توصیفی-پیمایشی­ است. جامعه آماری کلیه مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر انتخاب گردید. شیوه نمونه‌گیری نیز به‌صورت تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و اسمارت پی‌ال‌اس استفاده‌شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون سؤالات در تحقیق حاضر از پرسشنامه  استاندارد بوده است که جهت بررسی روایی آن آزمون روایی واگرا و همگرا استفاده شد و برای پایایی آن نیز آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد.  نتایج نشان داد که جان‌بخشی برند بر شخصیت برند در مصرف‌کنندگان محصولات خودروهای داخلی  تأثیرگذار است (649/0). شخصیت برند بر وفاداری برند در مصرف‌کنندگان محصولات خودروهای داخلی  تأثیرگذار است (592/0). جان‌بخشی برند بر وفاداری برند در مصرف‌کنندگان محصولات خودروهای داخلی  تأثیرگذار است (298/0). جان‌بخشی برند بر وفاداری برند از طریق نقش میانجی شخصیت برند در مصرف‌کنندگان محصولات خودروهای داخلی ‌تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of brand life on customer loyalty with the mediating role of brand personality (Case study: domestic car consumers)

نویسنده [English]

  • navid sfandiari
Master of Business Administration, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of justice on perceived price and satisfaction on loyalty with the mediating role of re-purchase intention (studied: customers of Shahrzad restaurant in Isfahan). The present study is a descriptive-survey study in terms of practical purpose and in terms of data collection. Structural equation modeling method with Amos software has been used for analysis and analysis. According to the survey, the survey was used to collect data from a standard questionnaire. The results showed that satisfaction has a significant effect on the intention to buy again. Justice from the perceived price has a significant effect on the intention to buy again. Justice from the perceived price has a significant effect on loyalty. Satisfaction with loyalty has a significant effect. It makes sense. Justice has a significant effect on the perceived price of loyalty to the mediating role of the intention to buy again. Satisfaction with loyalty to the mediating role of the intention to buy again has a significant effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • justice of perceived price. Satisfaction
  • loyalty
  • intention to buy again