ارزیابی تعدیل‌گری عدالت توزیعی، عدالت تعاملی و ثبات تخصیص در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان)

نوع مقاله : استخراج از پایان نامه کارشناسی ارشد

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه غیر انتفاعی الوند، همدان، ایران

چکیده

انگیزه اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان می‌باشد. امروزه سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود بلندمدت دست یابند. در این مطالعه علاوه بر بررسی ارزش ویژه برند ایران‌خودرو بر قصد خرید قطعات تولیدشده این شرکت توسط مصرف‌کنندگان آن‌ها عوامل ذهنی و درک شده مشتریان از عدالت توزیعی، و تعاملی و همچنین ثبات تخصیص به‌عنوان عوامل تعدیل‌کننده قصد خرید مجدد موردبررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. داده‌های تحقیق از طریق سؤالات پنج گزینه‌ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع‌آوری‌شده است. در پژوهش حاضر به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری SPSS.V24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری Pls.V3 استفاده گردیده است . جامعه آماری شامل مشتریان شرکت قطعات ایران‌خودرو شهر همدان می‌باشد. به دلیل یکسان بودن شرایط جامعه آماری و استفاده از ناهمگونی کل اعضای جامعه، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. نتایج پژوهش نشان داد که: ارزش ویژه برند برقصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان ، تأثیر معناداری دارد(335/0). عدالت توزیعی در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان نقش تعدیل‌گر دارد(267/0). عدالت تعاملی در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان نقش تعدیل‌گر دارد(194/0). ثبات تخصیص در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان نقش تعدیل‌گر دارد(106/0).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modulatory Assessment of Distributive Justice, Interactive Justice and Allocation Stability in the Effect of Brand Equity on Repurchase Intent (Case Study: Customers of Iran-Hamadan Car Dealerships)

نویسنده [English]

  • mahdi parsa sharif
Master of Business Management, Department of Business Management, Alvand Non-Profit University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The main motivation of this study is to investigate the effect of brand equity on the intention of repurchasing customers of Iran Khodro dealerships in Hamadan. Organizations today have come to believe that it is only by repeating customer purchases that they can achieve long-term profits. In this study, in addition to examining the special value of Iran-Khodro brand on the intention to buy the parts produced by this company by their consumers, the mental and perceived factors of customers from distributive and interactive justice as well as the stability of allocation as modifying factors of repurchase intention are examined. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The research data was collected through the five Likert questions in the research questionnaire. In the present study, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, SPSS.V24 statistical software and Pls.V3 structural equation software were used according to the statistical needs. The statistical population includes customers of Iran Auto Parts Company, Hamadan. Due to the uniformity of the statistical community and the use of heterogeneity of all members of the community, the random sampling method is simple. The results showed that: The brand equity has a significant effect on the repurchase intention of customers of Iran's car dealerships in Hamadan (0.335). Distributive justice has a moderating role in influencing the brand equity on the intention to repurchase customers of Iran's car dealerships in Hamadan (0.267). Interactive justice has a moderating role in influencing the brand equity on the intention to repurchase customers of Iran's car dealerships in Hamadan (0.194). The consistency of allocation has a moderating role in influencing the brand equity on the intention to repurchase the customers of Iran Khodro dealerships in Hamadan (0.106).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive justice
  • interactive justice
  • brand equity
  • intention to repurchase